ขอเป็นส่วนหนึ่งของคุณแม่..เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ความปิติ…ที่เห็นภาพของการแบ่งปันประสบการณ์

...โดยธรรมชาติแล้ว  ร่างกายหลังคลอดจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อกลับสู่สภาพเดิม  แต่อาจมีภาวะอื่นอีกมาก  ที่อาจทำให้เกิดความผิดปกติขึ้น  ถ้าให้การดูแลช่วยเหลือ  และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง   อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้  ดังนั้นการพยาบาลหลังคลอด จึงมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลที่ตามมาก็ คือ การมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงของมารดาและทารก  กลวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้มารดาหลังคลอดได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง คือคำแนะนำจากพยาบาลที่ดูแล  แต่เนื่องจำนวนมารดาหลังคลอด ที่มีมากกว่าจำนวนบุคลากรทางการพยาบาล  จึงเป็นภาระหนักต่อบุคลากร ในการให้คำแนะนำแก่มารดาหลังคลอด ฉะนั้น หอผู้ป่วยหลังคลอด จึงเกิดแนวคิด ในการที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมารดาหลังคลอด  โดยจัดให้มารดาหลังคลอดที่สามารถลุกเดินได้ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และพร้อมที่จะกลับบ้าน เข้ามารวมกันในห้องให้คำแนะนำ ซึ่งจัดไว้ประจำหอผู้ป่วยหลังคลอด บรรยากาศที่เกิดขึ้นในห้อง เป็นบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานและเชื่อมโยงประเด็น และคอยกระตุ้นให้มารดาหลังคลอดที่มีประสบการณ์ ได้ถ่ายทอดความรู้และปัญหาที่เคยประสบกับตนเอง พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มได้ฟัง ซึ่งจากการดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าว ทำให้เกิดความจริงเชิงประจักษ์ว่า มารดาหลังคลอดเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และสนใจในประเด็นที่เพื่อนในกลุ่มนำเสนอ รวมทั้งสามารถนำไปใช้กับตนเองได้ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของงาน หอผู้ป่วยหลังคลอด ที่ต้องการให้มารดาหลังคลอดสามารถดูแลตัวเองได้อย่างปลอดภัย

     โดยสรุป อาจกล่าวได้ว่า  รูปแบบของกิจกรรมในการสนับสนุนให้มารดาหลังคลอดมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี อันจะส่งผลต่อการมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงของมารดาและทารกนั้น อาจกระทำได้หลายรูปแบบ แต่รูปแบบของการรวมกลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการร่วมกิจกรรม และสามารถทำได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้ต้นทุน แต่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า

     ทุก ๆวันที่พวกเรา..ทีมสุขภาพในหอผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว…ผลสะท้อนที่สัมผัสได้โดยความรู้สึกก็คือ ความปิติ…ที่เห็นภาพของการแบ่งปันประสบการณ์  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่งบางครั้ง เป็นบรรยากาศระหว่างคุณแม่มือใหม่และคุณแม่ผู้มีประสบการณ์เล่าสู่กันฟัง...ภาพของครอบครัว..ที่มีคุณพ่อ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย และญาติ ๆ ที่มาคอยเฝ้าชื่นชมลูกหลาน..รวมรับฟังและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน..ก่อให้การเริ่มต้นครอบครัวที่อบอุ่น...ถึงแม้เราเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆที่ทำให้เกิดบรรยากาศเหล่านั้น แต่ก็เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ..ที่มีค่ายิ่งสำหรับพวกเราทุกคน..ในทีมงาน..

น.ส.ฐิตภรณ์  ทับเวช พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยหลังคลอด เล่าเรื่องแทนใจ..ทีมงานหอผู้ป่วยหลังคลอด..ทุกคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Khet-Udom-Sakdi-Hospitalความเห็น (0)