วันนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับ ที่จะเปิด weblog สำหรับพวกเราชาวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้วยกระบวนการคุณภาพ

แม้ว่า ผมจะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการภาคเหนือ ของโครงการนี้ในส่วนพื้นที่ภาคเหนือ แต่ ก็ไม่ได้หมายความว่า เพื่อนในจังหวัดและภาคอื่นๆจะไม่สามารถมาร่วมแสดงความคิดเห็น และซักถามนะครับ

ช่วงหลังนี้ผมคงมีโอกาสออกไปร่ีวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในภาคอื่นๆน้อยลง เพราะงานรับผิดชอบในภาคเหนือเริ่มจะมีพลังขับเคลื่อน จนควรจะให้เวลากับเพื่อนๆทางเหนือมากขึ้น

ผมจะพยายามเปิด blog สำหรับ เครือข่ายภาคเหนือซึ่งมีอยู่ 10 เครือข่ายไว้ให้ล่ีวงหน้า แต่ขอศึกษาก่อนสักนิดว่าจะเชิญชวนได้แค่ไหน แต่ถ้า เพื่อนในเครือข่ายทั้งสิบแห่ง
พร้อมจะเปิดเองก็ link เข้ามาในชุมชนแห่งนี้เลยนะครับ หรือจะ comment เล่าเข้ามาเป็นบุคคลหรือเครือข่ายก็ได้นะครับ

แต่ถ้าเพื่อนในจังหวัดอื่นที่ีมีเครือข่าย หรือไม่มีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายรพ.ที่ทำ KM หรือ HPHA. ขอเชิญชวน เปิด blog ใน www.gotoknow.org ซึ่งเป็นของ สคส. และนำblog เข้ามาในชุมชนแห่งนี้นะครับ