วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่นให้เข้มแข็งเพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งของประชาชนอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

1. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารและบริการบรรลุเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งด้านการเงิน การคลัง 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่นมีการจัดตั้งงบประมาณด้าน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. พัฒนาระบบและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตลอดจนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

4. พัฒนาความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.  พัฒนาความเข้มแข็งด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

              ในปัจจุบันสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชุมพร  มีภาระกิจสำคัญ ๆ คือ การเป็นคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางของส่วนราชการและองค์กรปกครองที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป และการออกตรวจสอบการเงินการคลังการบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปีละ 4 ครั้งทุกแห่ง