สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชุมพร


วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่นให้เข้มแข็งเพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งของประชาชนอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

1. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารและบริการบรรลุเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งด้านการเงิน การคลัง 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่นมีการจัดตั้งงบประมาณด้าน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. พัฒนาระบบและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตลอดจนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย

4. พัฒนาความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.  พัฒนาความเข้มแข็งด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

              ในปัจจุบันสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชุมพร  มีภาระกิจสำคัญ ๆ คือ การเป็นคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางของส่วนราชการและองค์กรปกครองที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป และการออกตรวจสอบการเงินการคลังการบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปีละ 4 ครั้งทุกแห่ง

 

 

 

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 1201เขียนเมื่อ 14 กรกฎาคม 2005 11:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 10:29 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (3)

ลองเล่าผลงานที่ภูมิใจเป็นตัวอย่างได้ไหมครับ

วิจารณ์

ท้องถิ่นอำเภอปางมะผ้า

ดีใจที่มีพี่ๆ สนใจใน KM 

เข้ามาเยี่ยมครับ http://www.gotoknow.org/profile/boonon1414

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

เรื่อง ผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านแหลมปาย ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

..............................................................

ตามประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 1/2552 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านแหลมปาย ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร วงเงินงบประมาณ 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)

กำหนดยื่นเอกสารประมูลฯ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 11.00 น.

กำหนดการประมูลฯ แบบปิดราคา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ระหว่างเวลา 10.00 – 10.30 น.

โดย บริษัท นิวตรอนการประมูล จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลาง ผลการประมูลปรากฏว่า

มีผู้ยื่นเอกสารการประมูลฯ จำนวน 17 ราย

มีผู้ผ่านการตรวจสอบและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา

จำนวน 17 ราย

มีผู้เข้าร่วมการประมูลฯ จำนวน 17 ราย โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกวิทถังเหล็ก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ราคาที่เสนอ 1,540,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ราคาลดลง 1,460,000.- บาท คิดเป็น 48.6667%

คณะกรรมการดำเนินการประมูลฯ พิจารณาให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดโกวิทถังเหล็ก เป็นผู้รับจ้างทำงานตามโครงการดังกล่าวตามราคาที่เสนอ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551

(นายธเรวัชร อบแพทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี