ความเห็น 999222

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

อบต.หาดยาย
IP: xxx.246.178.51
เขียนเมื่อ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

เรื่อง ผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน

ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านแหลมปาย ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

..............................................................

ตามประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 1/2552 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านแหลมปาย ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร วงเงินงบประมาณ 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)

กำหนดยื่นเอกสารประมูลฯ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 11.00 น.

กำหนดการประมูลฯ แบบปิดราคา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ระหว่างเวลา 10.00 – 10.30 น.

โดย บริษัท นิวตรอนการประมูล จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลาง ผลการประมูลปรากฏว่า

มีผู้ยื่นเอกสารการประมูลฯ จำนวน 17 ราย

มีผู้ผ่านการตรวจสอบและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา

จำนวน 17 ราย

มีผู้เข้าร่วมการประมูลฯ จำนวน 17 ราย โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกวิทถังเหล็ก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ราคาที่เสนอ 1,540,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ราคาลดลง 1,460,000.- บาท คิดเป็น 48.6667%

คณะกรรมการดำเนินการประมูลฯ พิจารณาให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดโกวิทถังเหล็ก เป็นผู้รับจ้างทำงานตามโครงการดังกล่าวตามราคาที่เสนอ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551

(นายธเรวัชร อบแพทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย