บรรยากาศในการถ่ายทอดความรู้

Socialization เป็นการรูปแบบหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ เช่น การสาธิต แล้วให้ผู้รับการถ่ายทอดลงมือปฏิบัติ เลียนแบบวิธีการทำงานจากสิ่งที่เขาได้เห็น เป็นการเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์โดยนัยแล้วสร้างความคิด ความรู้ ทักษะ ที่บุคคลสามารถรับรู้โดยนัย ( tacit knowledge เป็น tacit knowledge) เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดและทักษะในการทำงาน

องค์กรของฉันใช้การถ่ายทอดความรู้โดยการอบรมในลักษณะดังกล่าว สำหรับพนักงานในระดับปฏิบัติการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นช่างฝีมือ มีทักษะในการทำงานในด้านต่างๆ เช่น การเชื่อม การกลึง ในระดับหนึ่ง  รูปแบบการเรียนรู้ของพนักงานใหม่ ใช้วิธีการเรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริง แต่ความยากง่ายของงานที่เริ่มทำต้องอยู่บนพื้นฐานความสามารถของแต่ละคนก่อนเริ่มการเรียนรู้ใหม่  แล้วค่อยๆเพิ่มหลักการและเทคนิคอื่นๆที่นอกเหนือจากสิ่งที่เขารู้ ซึ่งจะช่วยให้บรรยากาศในการเรียนรู้ดูผ่อนคลาย เพิ่มความสามารถในการรับรู้ได้ดีขึ้น

บรรยากาศและรูปแบบในการถ่ายทอดความรู้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญ เพื่อให้การถ่ายทอดความรู้และการจัดการความรู้ในองค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km concentrateความเห็น (0)