ประวัติและความหมายของธงชาติรัสเซีย..

ธงชาติสหพันธรัฐรัสเซีย Флаг России

ธงชาติรัสเซีย( รัสซี ฟลาค )

+ + ธงชาติสหพันธรัฐรัสเซีย มีลักษณะเป็นธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในแบ่งเป็น ๓ แถบ ความกว้างเท่ากัน เรียงเป็นสีขาว-น้ำเงิน-แดง จากบนลงล่างตามลำดับ ธงนี้เริ่มใช้ครั้งแรกเป็นธงสำหรับเรือค้าขายและเรือรบ (ธงรัฐนาวี) และได้ประกาศใช้เป็นธงอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ มีชื่อว่า " ตรีคาเลอร์ " แปลว่า ธงสามสี กล่าวกันว่า แบบของธงที่ใช้อยู่ในทุกวันนี้มีต้นแบบมาจากธงชาติเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นต้นเค้าของธงสามสีแบบต่างๆ ในโลก

+ + ธงนี้ได้ใช้เป็นธงของรัฐบาลรัสเซียเฉพาะกาล หลังการล้มล้างราชบัลลังก์พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ ๒ ในเหตุการณ์การปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๑๗ (พ.ศ. ๒๔๖๐) จนถึงเหตุการณ์การปฏิวัติเดือนตุลาคมโดยพรรคบอลเชวิคในปีเดียวกัน ซึ่งนำไปสู่การปกครองรัสเซียโดยพรรคบอลเชวิค และการสถาปนาสหภาพโซเวียต รัฐคอมมิวนิสต์แห่งแรกของโลก ในช่วงเวลาดังกล่าวธงชาติรัสเซียแบบสามสีได้ถูกแทนที่ด้วยธงชาติแบบคอมมิวนิสต์ จนกระทั่งก่อนหน้าการล่มสลายของสหภาพโซเวียตใน ค.ศ. ๑๙๙๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔) เพียงเล็กน้อย ธงสามสีจึงได้ถูกนำมาใช้เป็นธงชาติรัสเซียอีกครั้ง เพื่อเป็นธงชาติของสหพันธรัฐรัสเซียที่ก่อตั้งขึ้นใหม่

+ + แบบของธงชาติรัสเซียที่ใช้อยู่ในธงวันนี้มีลักษณะแตกต่างจากธงที่เริ่มใช้ใน ค.ศ. ๑๙๙๑ เล็กน้อย จากการแก้ไขเพิ่มเติมใน ค.ศ. ๑๙๙๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) และรับรองให้ใช้เป็นธงชาติอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่ ค.ศ. ๒๐๐๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เป็นต้นมา โดยสีของธงนี้จัดเป็นสีพันธมิตรสลาฟ ซึ่งประกอบด้วยสีแดง-น้ำเงิน-ขาว ปรากฏอยู่ในธงชาติของกลุ่มประเทศสลาฟหลายประเทศ

ความหมายและที่มาของสีธงชาติ

+ + ทฤษฎีเกี่ยวกับที่มาและเหตุผลของการเลือกใช้สีขาว สีน้ำเงิน และสีแดง เป็นสีธงชาติรัสเซียนั้นมีอยู่หลายข้อ แต่ปัจจุบันยังไม่มีทฤษฎีใดที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ทั้งในกฎหมายธงของรัสเซียเองก็มิได้ระบุความหมายของสีธงชาติอย่างเป็นทางการไว้ด้วย

+ + กล่าวกันว่าสีทั้งสามนี้มาจากตราอาร์มของแกรนด์ดุชชีแห่งมอสโก (Grand Duchy of Moscow - ราชรัฐมอสโก) ซึ่งเป็นภาพนักบุญเซนต์จอร์จขี่ม้า โดยสวมเกราะสีขาวหรือสีเงิน สวมผ้าคลุมสีฟ้า และถือโล่สีฟ้า แหล่งข้อมูลอีกแห่งหนึ่งอ้างว่าทั้งสามสีนี้มาจากผ้าคลุมของพระแม่มารี (Blessed Virgin Mary) ซึ่งถือกันว่าเป็นนักบุญผู้คุ้มครองประเทศรัสเซีย ตามความเชื่อในศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์

+ + นอกจากนี้ยังมีการตีความว่า สีทั้งสามในธงชาติแสดงถึงการจัดลำดับชั้นทางสังคมในสมัยจักรวรรดิรัสเซีย โดยสีขาวหมายถึงพระเจ้า สีน้ำเงินหมายถึงพระเจ้าซาร์ (จักรพรรดิ) สีแดงหมายถึงพลเมืองทั้งหมด หรือในอีกทฤษฎีหนึ่ง ซึ่งแพร่หลายโดยทั่วไป เป็นการตีความว่าสีทั้งสามหมายถึงดินแดนรัสเซียส่วนต่างๆ กล่าวคือ สีขาวหมายถึงเบลารุส (แปลว่า รัสเซียขาว) สีน้ำเงินหมายถึงยูเครน หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ มาโลรอสเซีย (แปลว่า รัสเซียน้อย) และสีแดง หมายถึงดินแดนรัสเซียใหญ่ (Great Russia)

+ + การนิยามความหมายที่ต่างออกไปอีกแบบหนึ่ง ระบุไว้ว่า สีขาวหมายถึงอนาคตอันรุ่งโรจน์ของรัสเซียใหม่ สีน้ำเงินหมายถึงท้องฟ้า และสีแดงหมายถึง อดีตอันโหดร้ายของรัสเซีย

+ + ในประเทศฟินแลนด์ส่วนที่พูดภาษาสวีเดน สีของธงชาติรัสเซียปัจจุบันถูกตีความถึงประวัติศาสตร์ฟินแลนด์ในปี ค.ศ. ๑๘๐๙ (พ.ศ. ๒๓๕๒) ซึ่งเป็นช่วงที่ฟินแลนด์ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย ความหมายโดยรวมคือการเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย

ธงชาติแบบที่แตกต่างออกไป....

+ + ระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ ๒ ได้มีพระบรมราชานุญาตให้เพิ่มรูปตราแผ่นดินสีดำในกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัสสีเหลือง ที่มุมบนด้านคันธงของธงชาติ เพื่อใช้เป็นธงชาติสำหรับพลเรือนใช้โดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม ธงนี้ไม่เคยมีการรับรองให้ใช้ได้อย่างเป็นทางการ

+ + เมื่อพรรคบอลเชวิคล้มล้างการปกครองระบอบกษัตริย์ใน ค.ศ. ๑๙๑๗ (พ.ศ. ๒๔๖๐) ธงชาติในแบบธงสามสีได้ถูกยกเลิก และมีการคิดแบบธงขึ้นมาใหม่สำหรับใช้ในสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย ซึ่งเป็นสาธารณรัฐในความปกครองของสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต ใน ค.ศ. ๑๙๕๔ ( พ.ศ. ๒๔๙๗) และได้ใช้ตลอดมาจนถึงการล่มสลายของสหภาพโซเวียตใน ค.ศ. ๑๙๙๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔) โดยธงชาติของสาธารณสังคมนิยมโซเวียตทั้งหมด มีการดัดแปลงลักษณะบางประการให้ต่างไปจากธงชาติสหภาพโซเวียต สำหรับกรณีสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย (ย่อในภาษาอังกฤษว่า Russia SFSR หรือ RSFSR) เป็นการดัดแปลงโดยเพิ่มแถบแนวตั้งสีฟ้าไว้ที่ด้านติดคันธง ส่วนแบบธงที่ใช้ก่อนหน้านั้น ลักษณะเป็นธงแดงมีอักษรย่อเขียนด้วยอักษรซีริลลิก ถอดเป็นอักษรโรมันได้ว่า "RSFSR" ในกรอบสี่เหลี่ยมสีทอง พื้นสีแดง ที่มุมธงด้านคันธง

+ + ธงสามสี ขาว-น้ำเงิน-แดง ได้มีการนำกลับมาใช้เป็นธงชาติรัสเซียอีกครั้งเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งในเวลาต่อมารัฐบาลรัสเซียได้ถือเอาวันที่ ๒๒ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันธงชาติ (Flag day)

ในภาพธงที่ถูกนำมาใช้ช่วงที่เป็นรัสเซียโซเวียต พ.ศ. ๒๔๙๗ - ๒๕๓๔ สัดส่วนธง ๑:๒

ธงชาติสมัยสหภาพโซเวียต ....

+ + ธงชาติสหภาพโซเวียต ประกอบด้วยพื้นธงสีแดงและรูปค้อนเคียวบนขอบธงด้านซ้ายบน สีแดงแสดงถึงสีของพรรคคอมมิวนิสต์ และระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ส่วนค้อนเคียวแสดงถึงชนชั้นกรรมาชีพ อันเป็นชนชั้นที่สำคัญที่สุดในระบอบคอมมิวนิสต์

+ + ธงค้อนเคียวดาวแดงแบบแรกสุดประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ รัฐบัญญัติเกี่ยวกับธงฉบับใหม่ได้ออกบังคับใช้ ให้มีการแก้ไขรูปค้อนเคียวในธงเล็กน้อย โดยแก้ให้ด้ามค้อนยาวขึ้นและเปลี่ยนแปลงรูปทรงของเคียวใหม่ ครั้งสุดท้ายที่มีการแก้ไขธงคือในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้แก้ให้พื้นสีแดงในธงสว่างขึ้นและได้ใช้ต่อมาจนถึงการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ 

+ + ในวัฒนธรรมรัสเซีย สีแดงเป็นสีที่มีความหมายในเชิงบวก คำว่า "แดง" (รัสเซีย: คราสนึย) มีที่มาที่เกี่ยวข้องกับคำว่า "ดีมาก" และ "ดีที่สุด" ในภาษารัสเซีย เช่นเดียวกับคำว่า "งดงาม" สิ่งนี้สามารถเห็นได้จากชื่อของจตุรัสแดงในกรุงมอสโคว และพีธีอีสเตอร์แดงของชาวคริตส์ในนิกายออร์โธดอกส์ในรัสเซีย

+ + ในธงนี้สามารถแลเห็นอุดมคติของลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ชัดเจน พื้นสีแดงกล่าวกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของเลือดที่รินไหลของชนชั้นกรรมาชีพและชาวนา รูปดาวแดงและค้อนเคียวหมายถึงลัทธิคอมมิวนิสต์และลัทธิสังคมนิยม โดยรูปค้อน หมายถึงชนชั้นกรรมาชีพหรือแรงงานอุตสาหกรรม รูปเคียวหมายถึงชนชั้นชาวนาหรือเหษตรกร ดาวแดงขอบทองหมายถึงกฎของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ชี้นำระบอบการปกครองของประเทศ รูปเหล่านี้ประดับไว้ที่บริเวณมุมธงบนด้านคันธง ส่วนด้านหลังธงนั้น ตามแบบของรัฐบาลสหภาพโซเวียตจะเป็นพื้นสีแดงไม่มีรูปสัญลักษณ์ใดๆ อย่างไรก็ตาม ในกรณีต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีรูปสัญลักษณ์แบบเดียวกับด้านหน้าธง โดยวางตำแหน่งให้รูปดังกล่าวหันกลับด้าน


+ + แบบของธงได้กำหนดไว้ในกฎหมายชัดเจนในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เพื่อให้สามารถกำหนดลักษณะและสรางธงได้ง่ายขึ้น การกำหนดแบบธงครังนี้ได้แก้ให้ความยาวของด้ามค้อนมากขึ้น และแก้รูปทรงของเคียวเสียใหม่ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายธงดังนี้

+ สัดส่วนกว้างยาวธงคือ ๑:๒


+ รูปค้อนเคียวจัดรวมกันในโครงสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งกว้างเป็น ๑ ใน ๔ ของส่วนกว้างธง ปลายแหลมของเคียวนั้นให้อยู่ตรงกึ่งกลางของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตอนบน ปลายด้ามค้อนและเคียวอยู่ตรงมุมล่างของสี่เหลี่ยมจตุรัสแต่ละด้าน ความยาวของด้ามค้อนนั้นเป็น ๓ ใน ๔ ของความยาวแทยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

+ ดาวห้าแฉกจัดอยู่ในโครงสร้างรูปวงกลมขนาด ๑ ใน ๘ ส่วนของด้านกว้างธง ขอบวงกลมนั้นสัมผัสกับด้าบนของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ระยะห่างของแกนตั้งแห่งรูปดาวและค้อนเคียวจากด้านคันธงเป็น ๑ ใน ๓ ส่วน ของด้านกว้างธง และระยะห่างจากริมธงตอนบนเป็น ๑ ใน ๘ ส่วนของด้านกว้างธง

+ แบบธงที่มีการแก้ไขครั้งสุดท้ายได้ประกาศใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยเป็นการแก้พื้นสีแดงให้มีความสว่างขึ้น

ธงประธานาธิบดี ....

+ ++ ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งรัสเซีย ในภาษารัสเซียเรียกว่าชตานดาร์ท เปรสซิเดนต้า ซึ่งเป็นธงสำหรับประมุขของประเทศในปัจจุบัน ใช้ธงชาติรัสเซียรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส กลางธงมีรูปนกอินทรีสองหัวสวมมงกุฎ มีโล่สีแดงรูปนักรบขี่ม้าขาวที่กลางลำตัว ซึ่งเป็นตราแผ่นดินของรัสเซียที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน .....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน nu-russian

คำสำคัญ (Tags)#russia

หมายเลขบันทึก: 120219, เขียน: 17 Aug 2007 @ 14:43 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

ได้มาเรียนรู้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

เรียน คุณมาโนช

มอสควา นี่ มอสโคว เป็นคำเดียวกันหรือเปล่าคะ หมายถึง เมืองมอสโควหรือเปล่าคะ
คุณมาโนชเคยฟังเพลง wind of change ไหมคะ เขาร้องคำว่า มอสควา ด้วยค่ะ

ขอบคุณที่ให้ความรู้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ อ.อ้อมครับ

( เขียนชื่อเป็นภาษารัสเซียฝากไปให้ด้วยเลยครับ 555 ) - Thitiratana Suwannasom - Тхитиратна Суваннасом ( Ом ) - ฐิติรัตน์ สุวรรณสม

จริง ๆ คนไทยก็เรียกว่า มอสโคว์ ( ตามความเคยชิน )แต่ในภาษารัสเซียเขียนว่า Москва ( อ่านว่า Moskwa ) แต่กลับเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Moscow ...ผมจึงใช้คำที่เขียนเป็นแบบแผนภาษาเขาก็น่าจะถูกต้องที่สุดครับ " มอสควา " และก็หมายความถึงเมืองหลวงมอสควานั่นแหละคับ...

เขียนเมื่อ 

เพิ่มเติมครับ...

จริง ๆ แล้ว คำว่า Москва นั้น อูดาเรนนิเย ไปเน้นสระที่ตัว а การอ่านจึงต้องอ่านว่า มัสควา ด้วยซ้ำ..

แต่ก็สามารถอ่านว่า มอสควาได้เช่นกัน เหตุผลที่ออกเสียง มัส ในคำนี้แทนที่จะอ่านว่า มอส เพราะว่า Мос ในคำนั้น ๆ ไม่ได้มี อูดาเรนนิเย กำกับ о จึงออกเสียงเป็น อา..ตามเดิม

*อูดาเรนนิเย ( / ) คือ เครื่องหมายขีดขึ้นไปทางขวามือบนตัวสระเพื่อเน้นคำนั้น ๆ ให้ออกเสียงได้ถูกต้อง แต่เครื่องหมายนี้จะไม่ปรากฏให้เห็นในประโยค...

ขอบคุณมากค่ะ เท่จัง เขียนชื่อเราเป็นภาษารัสเซียด้วย เจ๋งๆ เดี๋ยวจะเอาไปใส่ในประวัติเลย หุหุหุ

กัณฑมาศ
IP: xxx.42.84.203
เขียนเมื่อ 

ความรุดีมากกกกกกกกกกกก

มีประโยชน์เยอะด้วย

อ่านเยอะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนะคะ