กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย

ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) มาใช้ในการจัดกิจกรรม

            ในวันที่  8  สิงหาคม 2550 ที่ผ่านมา  ทางคณะสหเวชศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน รวม 30 คน ทั้งนี้ได้เชิญ อ.สุวรรณา  ถาวรรุ่งโรจน์ ซึ่งอาจารย์ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาดีเด่น ของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เรื่อง ...ระดับค่าของรอบเอวที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค metabolic syndrome...และอาจารย์วลุลี  โพธิรังสิยากร ซึ่งได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยสถาบันด้วยวาจาดีเด่น  เรื่อง...การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร....

           โดยทั้งสองท่านได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 3 มาเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์การเผยแพร่ผลงานวิจัย ภายใต้หัวข้อ "present อย่างไรให้ได้รางวัล"  ในกิจกรรมครั้งนี้เราได้ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเครื่องมือของ KM หลายอย่าง ได้แก่ Best Practice , Role play , Peer Assist และ Dialoaque  โดยท่านอาจารย์ทั้งสองจะนำเสนอผลงานให้เหมือนวันที่ท่าน present จริงในงานนเรศวรวิจัย คือ เมื่อถึงเวลา 8 นาที หลังจากการ present จะมีกริ่งสัญญาณเตือน และเมื่อถึงเวลา 10 นาที จะมีกริ่งสัญญาณหมดเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถสกัดความรู้และปัจจัยสู่ความสำเร็จหรือ Key Success Factor ของการนำเสนอผลงานจากการเห็นของจริง

           ในงานนี้คุณอนุวัทย์  เรืองจันทร์ รับหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ คุณอนุวัทย์ (คุณบอย) ได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ KSF โดยใช้ประเด็นการประเมินเช่นเดียวกับแบบฟอร์มการให้คะแนนการนำเสนอผลงานวิจัยที่ทาง IRDA กำหนดขึ้นใช้ในงานนเรศวรวิจัย  และมีคุณลิขิตคอยจดบันทึก จากนั้น ส่งตัวแทนมานำเสนอปัจจัยสู่การสำเร็จที่ได้จากการรวบรวมความคิดเห็นภายในกลุ่ม และหลังจากกิจกรรมนี้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ถ่ายรูปหมู่และรับประทานอาหารร่วมกัน  ดิฉันขอสรุปปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ได้ในวันนั้นมาให้ดูดังนี้ค่ะ

 แบบสกัดขุมความรู้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“แสดงการนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นในงานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 3”
วันพุธที่  8  สิงหาคม 2550 เวลา 10.30 น. – 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3  คณะสหเวชศาสตร์
 
*****************************************************

ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น

Oral Presentation เรื่อง ระดับค่าของรอบเอวที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค metabolic syndrome โดย อาจารย์สุวรรณา  ถาวรรุ่งโรจน์ สรุปได้ดังนี้

 ประเด็นการประเมิน 

ปัจจัยของความสำเร็จ/จุดเด่น 

คะแนน 

คะแนน 

 เต็ม

ได้

 1.ที่มาของปัญหาและวัตถุประสงค์   มีการทบทวนวรรณกรรมมาดี ตรงกับเรื่องที่ทำ ฟังแล้วเข้าใจง่าย ชัดเจน ตรงประเด็น

 10

 10

 2.ความเหมาะสมของระเบียบวิธีวิจัย   เหมาะสม เก็บข้อมูลได้ครอบคลุม

 10

 10

 3.ความสมบูรณ์ของผลการวิจัยที่ได้รับ  มีความสมบูรณ์ครบถ้วน

 10

 10

 4.ความสามารถในการอภิปรายผลและ
     สรุปผลการวิจัยโดยภาพรวม 
 อธิบายแล้วเข้าใจง่าย พูดจาได้ชัดถ้อยชัดคำ บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ

 10

 10

 5.รูปแบบและวิธีการนำเสนอและการตรงต่อเวลา

 กระชับเข้าใจง่าย

 10

 10

 6.ความสามารถในการตอบข้อซักถาม

 -

-

 7.ผลงานมีการนำไปใช้ประโยชน์ 
    (Impact)
 
 นำไปใช้ประโยชน์ได้กับคนทุกระดับ

 10

 10

                      รวม

 60

 60

ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น

Oral Presentation เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอาจารย์วลุลี  โพธิรังสิยากร  สรุปได้ดังนี้

 

 ประเด็นการประเมิน 

ปัจจัยของความสำเร็จ/จุดเด่น 

คะแนน 

คะแนน 

 เต็ม

ได้

 1.ที่มาของปัญหาและวัตถุประสงค์   ชัดเจน ตรงประเด็น

 10

 10

 2.ความเหมาะสมของระเบียบวิธีวิจัย  เหมาะสมมีระเบียบวิธีวิจัยที่เต็มรูปแบบ มีการชี้แจงนิยามศัพท์

 10

 10

 3.ความสมบูรณ์ของผลการวิจัยที่ได้รับ ได้ผลตรงกับวัตถุประสงค์

 10

 10

 4.ความสามารถในการอภิปรายผลและ
     สรุปผลการวิจัยโดยภาพรวม 
อภิปรายได้สอดคล้องกับผลที่ได้รับ มีการเชื่อมโยงผลการวิจัย สรุปตรงประเด็น

 10

 10

 5.รูปแบบและวิธีการนำเสนอและการตรงต่อเวลา

กระชับ เข้าใจง่าย ตรงประเด็น

 10

 10

 6.ความสามารถในการตอบข้อซักถาม

-

-

 -

 7.ผลงานมีการนำไปใช้ประโยชน์ 
    (Impact)
 
นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

 10

 10

                      รวม

 60

 60

บรรยากาศ "กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้วยวาจา "

 

      อ.สุวรรณา  ถาวรรุ่งโรจน์     

อาจารย์วลุลี  โพธิรังสิยากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#งานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 119759, เขียน: 15 Aug 2007 @ 11:51 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)