แสงเทียน

พนักงานราชการ
เทศบาลตำบลบ้านตาขุน
Usernamehnunuy
สมาชิกเลขที่28664
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

สมุดบันทึกของกลุ่มนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครรุ่นรหัส  ๔๙  ศูนย์เรียนรู้  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีรายชื่อดังนี้  1.นายจักร์รินทร์   อินทร์ปู่  2.นายสุชาติ  ผาสุข  3.นายวรวุฒิ  หนูนุ้ย  4.นางสาวกัญญารัตน์  รัชชะ  5.นางเสาวนิต  สุขสนาน  6.นางอวยพร  ขนอม  7.นางสาวบุญรอบ  ภักดี 8.นางสาวผะดารัฐ  บินหริม  9.นางสาวศุภลักษณ์  บินหริม