สรุปเรื่องพัฒนาคุณภาพทั้งองค์กรและการปรับปรุงต่อเนื่อง(TQM.,CQI.)

สรุปจากบทเรียนแบบย่อๆ

สรุปจากบทเรียนเรื่องพัฒนาคุณภาพทั้งองค์กรและการปรับปรุงต่อเนื่อง(TQM.,CQI.)
สอนโดยอาจารย์ ดร. สุภัสสร (ประพิณ) วัฒนกิจ ประเด็นสั้นๆดังนี้

องค์แประกอบของการพยาบาล
ประกอบด้วยบริบท (context) 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ:

1.บริบทแห่งการพัฒนาคน
 - ร่วมคิด,ร่วมรับรู้,ร่วมรับฟัง
 - ร่วมใจกันพัฒนาฯ
 - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม,สามัคคี
 - ร่วมแรง,ร่วมลงมือทำ,ร่วมรับผิดชอบ

2.บริบทแห่งการพัฒนางาน
 - นำสู่การจัดระบบ ( System Theory)
 - นำสู่การวางแผนการกระทำ (Action Plan)
 - แสดงความต้องการการพัฒนาฯ
 - คิดและวางแผนกลวิธีการพัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
 - ยุทธวิธีดำเนินงานพัฒนา
 - กำหนดแนวทางและกลวิธีการพัฒนาฯ
 - กำหนดความประสงค์และความตั้งใจจะพัฒนางานฯ
 - จัดตั้งทีมทำงานหรือคณะกรรมการ
 - กำหนดเครื่องชี้วัดและตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนางานฯ
 - สำรวจข้อมูลที่เป็นอยู่ก่อนการพัฒนางานฯ ( pre-test)
 - ติดตามการพัฒนางานฯด้วยยุทธวิธีของ CQI.
 - ตรวจสอบผลลัพธ์การพัฒนางานฯ (post-test)

การพัฒนางานฯและการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
มีหลักฐานการสำรวจข้อมูลที่นำสู่การพัฒนางานฯ เป็นแบบฟอร์ม CQI.
ในแบบฟอร์มจะต้องประกอบด้วย
1.เรื่องที่พัฒนา 
2.กลวิธีการพัฒนา
3.ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาเรื่องนั้น
4.ผู้รับผิดชอบ
5.ผลการติดตามงานทุก 1-3 เดือน
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเป็นรูปเล่มสำหรับผู้พัฒนาแต่ละงานและผู้บริหาร รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญที่ติดตามงานการพัฒนาร่วมกัน


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)