best

พิณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิชาคณิตศาสตร์   เป็นวิชาที่ยากแก่การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนหลาย ๆ คน  ซึ่งผลที่ปรากฏออกมาทุกครั้งเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  อยู่ในระดับที่ต่ำ   ดังนั้นเพื่อเป็นการวางพื้นฐาน  ในการเรียนคณิตศาสตร์  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   โดยเฉพาะเรื่องระบบจำนวนเต็ม  ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักในการเรียนคณิตศาสตร์  ในชั้นสูงขึ้นไป  จึงจำเป็นอย่างยิ่ง  ที่นักเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อระบบจำนวนเต็ม  เพื่อจะได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ  หรือนำการบวกลบ  คูณหารจำนวนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว  จึงได้มีการจัดการเรียนรู้  เรื่องระบบจำนวนเต็ม  โดยใช้บัตรคำถาม  ซึ่งเป็นกิจกรรมกลุ่ม  มาใช้ในการเรียนการสอน  ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการเล่นแบบทายปัญหาหลังจากที่เรียนเรื่อง  การบวก  ลบ  คูณ  หาร จำนวนเต็มแล้วเสร็จในแต่ละครั้ง กิจกรรมนี้เป็นการเพิ่มความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้  และจะได้รู้ถึงหลักการเรียนเรื่องจำนวนเต็มได้แม่นยำยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน best practiceความเห็น (1)

การใช้บัตรคำถาม เป็นกิจกรรมในการดำเนินการเรื่องKS ใช่หรือไม่ครับช่วยตอบด้วยครับ