เรื่องเล่าการทำงานแบบมีส่วนร่วม

ปรึกษาหารือ, ช่วยเหลือ, ให้ความมั่นใจ
                                     การปฏิบัติงานในระบบ   GFMIS

                        ด้วยรัฐบาลมีนโยบายให้ส่วนราชการบริหารการเงิน การคลัง ภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS  ดังกล่าว   เป็นเรื่องใหม่   เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน  จึงเกิดความรู้สึกไม่ดีกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับระบบงาน  ดิฉันและเพื่อนอีก  4 คน ได้รับโอกาสจากหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ  ให้เข้ารับการอบรมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS  โดยทางโครงการบริหาร

การเงิน   การคลังภาครัฐฯ  เป็นผู้จัดอบรม   หลังจากนั้น ดิฉันจึงได้ปรึกษาหารือกับหัวหน้ากลุ่มฯ  ว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถทำให้เจ้าหน้าที่ฯ ในกลุ่มทุกคน  ปฏิบัติงานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบและเกี่ยวข้องได้   และได้ข้อสรุปว่า   ให้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยเชิญวิทยากรจากโครงการฯ  มาให้ความรู้  ทำความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานในแต่ละระบบ ซึ่งได้แก่  ระบบเบิกจ่าย  ระบบจัดซื้อจัดจ้าง  ระบบรับและนำส่งเงิน  ระบบ-สินทรัพย์  และการรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง    ให้แก่เจ้าหน้าที่ฯ  ทุกคน   และดิฉันยังได้มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษา  ช่วยเหลือ   สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน    ผลที่ได้คือ   เจ้าหน้าที่ฯ ทุกคน  ได้รับความรู้    ความเข้าใจ  และสามารถปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องได้ดี  มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  ทำให้การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เป็นไปด้วยความถูกต้อง

ครบถ้วน   สมบูรณ์ 

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานแบบมีส่วนร่วม

คำสำคัญ (Tags)#การปฏิบัติงานในระบบ gfmis

หมายเลขบันทึก: 118610, เขียน: 10 Aug 2007 @ 12:02 (), แก้ไข: 06 Jun 2012 @ 16:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)