การอ่าน

เรียนรู้ด้วยการอ่าน
คุณครูวรณี     อิ๋วสกุล      ครูโรงเรียนบ้านกะปง   .กะปง    .พังงา               เรื่อง    กิจกรรม  "อ่านได้    อ่านเป็น"    ดิฉันเป็นครูที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาทักษะการอ่านให้กับนักเรียน    ตลอดจนมีการสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวังไว้    ดิฉันจึงใช้กิจกรรม    "อ่านได้    อ่านเป็น"    เพื่อเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน   ผลที่ได้รับก็เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง     กิจกรรม   "อ่านได้     อ่านเป็น"   มีวิธีการดำเนินงานตามขั้นตอนดังนี้             1.   วิเคราะห์แบ่งกลุ่มนักเรียนที่รับผิดชอบ             2.   นักเรียนฝึกอ่านกับผู้ปกครองที่บ้าน             3.   นักเรียนมีการฝึกอ่านกับครูเป็นรายบุคคล             4.   ครูใช้สื่อที่หลากหลาย  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านให้กับนักเรียน             5.   ครูบันทึกผลการอ่านของนักเรียนแต่ละคนเพื่อพัฒนาต่อไป             กิจกรรม   "อ่านได้    อ่านเป็น"    เป็นกิจกรรมที่ดิฉันมีความรู้สึกว่าตนเองประสบความสำเร็จ   เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการฝึกทักษะให้กับเด็กอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องกันไปและเด็กที่เข้ารับการฝึกทักษะก็สามารถอ่านได้   อ่านเป็น   มากขึ้น   ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่องต่าง    ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น     และดิฉันก็ใช้กิจกรรมนี้กับนักเรียนมาอย่างสม่ำเสมอ  แต่ก็มีการปรับและประยุกต์วิธีการต่าง    เพิ่มบ้าง  เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะด้านการอ่านดียิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อ่านได้ อ่านเป็น

คำสำคัญ (Tags)#การมีส่วนร่วม#เทคนิคการสอน#เรียนรู้อย่างมีความสุฃ

หมายเลขบันทึก: 118602, เขียน: 10 Aug 2007 @ 12:01 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)