พัฒนาศักยภาพผู้เรียน

การอ่าน

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วิธีปฏิบัติที่ดี เรื่อง ใส่ใจเสริมทักษะ

เจ้าของวิธีปฏิบัติที่ดี คุณครูผกามาศ บุศยรัฐ

ผู้เรียนรู้ คุณครูสุวัฒนา ดำริห์กุล และคณะ

จากการสัมภาษณ์ พบว่า กูรูท่านนี้มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้น เกิดความรู้ที่คงทนถาวร และที่สำคัญต้องมองโลกในแง่ดี ให้ความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ ให้รางวัลที่ส่งผลทางจิตใจดีกว่าวัตถุ สิ่งของ

ความสำเร็จของครูอยู่ที่

ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้น

ผู้เรียนสนุกสนานและมีความพึงพอใจ

เกิดความรู้ที่คงทนถาวร

นวัตกรรมและเทคนิควิธีการที่ใช้แล้วประสบความสำเร็จ

หาความเหมือน และความแตกต่าง

ใช้เพลงที่นักเรียนสนใจแทนข้อความทั่วไป

ใช้เพลง แต่งเพลงเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้

ใช้บทร้อยกรอง

ฝึกให้นักเรียนออกเสียงให้ถูกต้องตามฐานของเสียง

ใช้นิทานเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยากอ่าน

ผู้เรียนรู้ คุณครูสุวัฒนา ดำริห์กุล มีวิธีปฏิบัติดังนี้

ด้านปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน ให้ความรักความเมตตาต่อศิษย์อย่างทั่วถึงแม้ไม่ใช่นักเรียนที่ตนรับผิดชอบ เปิดโอกาสและกระตุ้นให้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ แต่การควบคุมอารมณ์ของตนเองยังปฏิบัติได้ไม่ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะด้านระเบียบวินัย และคุณธรรมจริยธรรมจึงเผลอแสดงอาการให้นักเรียนได้รับรู้ เช่นการลงโทษทางวาจาบ้างเป็นบางครั้ง เป็นการทำร้ายทางจิตใจที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง

 

 

 

นวัตกรรมและเทคนิควิธีการของตนเองที่ใช้แล้วประสบความสำเร็จ

ใช้ เพลง เกมบิงโก เซียมซี ละครหุ่นเงา

กิจกรรมเหล่านี้จะกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและสมัครใจพัฒนาตนเองโดยไม่ต้องบังคับ และเปิดโอกาสผู้เรียนได้พัฒนนาตนเองในช่วงพักกลางวัน เวลาว่างจากการเรียน โดยอนุญาตให้นักเรียนใช้สื่อเหล่านี้ได้ตลอดเวลา

จากการสังเกต ในช่วงพักกลางวัน (๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐) ผู้เรียนให้ความสนใจมาฝึกกิจกรรมเหล่านี้ด้วยตนเอง ครูจึงเป็นเพียงผู้สังเกต และดูแลเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเท่านั้น

ปัญหา

นวัตกรรมและเทคนิควิธีการที่กล่าวมา ยังไม่สามารถจูงใจให้ผู้เรียนกลุ่มที่ต้องการซ่อมเสริม ให้สมัครใจมาพัฒนาตนเองในเวลาว่างได้ทั้งหมด จึงยังมีบางกลุ่มที่ต้องกระตุ้นด้วยวิธีการอื่น

โอกาสในการปรับปรุงวิธีปฏิบัติของตนเอง

ด้านปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน

เมื่อนักเรียนทำผิดด้านคุณธรรมจริยธรรม พยายามมองในแง่ดี สร้างอารมณ์ขัน คิดว่าเป็นเพราะเขาไม่รู้ แต่ต้องคอยบอกคอยสอน ไม่ปล่อยให้ผ่านไป และให้กำลังใจทุกครั้งที่ผู้เรียนทำดีแม้เป็นเรื่องเล็กน้อย

ด้านนวัตกรรมและเทคนิควิธีการของตนเอง

จะใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย พยามยามปรับปรุงเทคนิควิธีการอยู่เสมอ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจะ ไขว่คว้าหาความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาตนเอง และนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้จนผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

เพราะความสำเร็จของครูอยู่ที่

ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้น

ผู้เรียนสนุกสนานและมีความพึงพอใจ

เกิดความรู้ที่คงทนถาวร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพื่อลูก(ศิษย์)รัก

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรม#แนวทางปฏิบัติสู่ความสำเร็จ#ใส่ใจเสริมทักษะ#พฤติกรรมที่ต้องการ

หมายเลขบันทึก: 118597, เขียน: 10 Aug 2007 @ 12:00 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)