การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2549

        ตามที่ดิฉันได้เคยเล่าไว้บ้างในบันทึกก่อนๆ นี้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของชาว มน. ในการรับการประเมินภายในระดับมหาวิทยาลัย (29 – 31 ส.ค. 50) และที่สำคัญ การประเมินภายนอก  รอบสอง  จาก สมศ. (ในราวเดือน ต.ค. – ธ.ค. 50) ซึ่งเราได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร  รวมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อให้การจัดทำ SAR มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด โดยกิจกรรมเด่นๆ ที่เราได้ทำร่วมกันระหว่าง QAU และคณะวิชา รวมทั้งหน่วยงานสายสนับสนุน เป็นกิจกรรม  KM Workshop เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งนับถึงปัจจุบันเราได้จัดมาแล้ว 4 ครั้ง  ตัวอย่างเช่น <Click>  

        
ซึ่ง หลังจากจบกิจกรรม KM Workshop เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่ 3 ท่านอาจารย์วิบูลย์ก็ได้ถามกับสมาชิกชาว NUQA ว่าพร้อมมั้ยที่จะรับการประเมินจาก สมศ. ในสิ้นปีนี้  ซึ่งสมาชิกทุกท่านก็ลงความเห็นว่า “เราพร้อมแล้ว”  ดังนั้นเมื่อจบโครงการในวันนั้น QAU ก็ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยัง สมศ. เพื่อแจ้งความพร้อมในการรับการประเมิน  โดยขอให้ สมศ. เข้ามาประเมินเราในราวเดือน ต.ค. – ธ.ค. 50 

         เหตุผลอีกประการหนึ่งที่เราอยากให้ สมศ. เข้ามาประเมินเราในปลายปีนี้ก็เป็นเพราะ  ปีนี้หน่วยงานต้นสังกัดของเรา (สกอ.) ได้มีการจัดทำเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในตัวใหม่ให้เราได้มาใช้กันในปีการศึกษา 2550 นี้  ซึ่งเราต้องเตรียมการเพื่อทำความเข้าใจ  และเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้พอสมควรก่อนที่จะเริ่มต้นใช้จริง  ดังนั้นจึงคล้ายๆ กับเป็นการล้างไพ่เก่าเพื่อ เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ไปพร้อมๆ กัน 

         ดิฉันคิดว่าความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกที่เกิดขึ้น  น่าจะเกิดจาก ปัจจัยเกื้อหนุน 2 ส่วนสำคัญ ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1  ข้อมูล

         1.  แบบฟอร์ม  Common Data Set และ QA  Online  System  ที่ทุกคณะวิชาได้กรอกข้อมูล  และนำมาคิดคะแนนรวมกันจนออกมาเป็น SAR ระดับคณะวิชา  ระดับกลุ่มสาขาวิชา  และระดับมหาวิทยาลัย  ตามลำดับ

         2.  ผลการประเมิน (SAR / CAR / YAR) ปีการศึกษา 2549  (ที่ทุกคณะได้กรุณาเร่งดำเนินการประเมินทันทีหลังจากสิ้นปีการศึกษาเพื่อนำผลมาสรุปในภาพรวมพร้อมกัน)

ส่วนที่ 2  KF (คุณอำนวย)
 
         ซึ่งเป็น NUQA  Staff จากทุกคณะวิชา และทุกหน่วยงาน ที่ได้ร่วมกันเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมาเป็นเวลานาน  จนเกิดความเข้าในแนวทาง กระบวนการ และขั้นตอน ของการประเมินคุณภาพการศึกษาและที่สำคัญทุกๆ ท่านได้ร่วมแรงร่วมใจกัน  จนดิฉันกล้าที่จะพูดว่า
วัฒนธรรมคุณภาพ เกิดขึ้นแล้วภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร         

         เมื่อวันจันทร์ – อังคารที่ผ่านมา (6 – 7 ส.ค. 50) เราชาว มน. ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสำคัญอีก 1 กิจกรรม  ซึ่งเป็น โค้งสุดท้าย  ในการเตรียมความพร้อมก่อนการรับการประเมินภายใน  (IQA) ระดับมหาวิทยาลัย ที่จะมาถึงในวันที่ 29 – 31 ส.ค. 50 นี้  นั่นก็  คือ  KM Workshop เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4  ซึ่งโครงการนี้วัตถุประสงค์หลักๆ ของเราที่สามารถจับต้องได้ก็คือ  การร่วมกันจัดทำ SAR ระดับมหาวิทยาลัย  และ SAR ระดับกลุ่มสาขาวิชา (8 กลุ่มสาขาวิชา)  ซึ่งงานนี้ น้องก้อย  QA Staff จากคณะสหเวชศาสตร์  ซึ่งเป็นน้องใหม่คนสุดท้องของเราชาว NUQA ได้รายงานผ่านทาง G2K ไว้ที่นี่ค่ะ   <Click>
  <Click>   ซึ่งจริงๆ แล้วในงานนี้มีภาพกิจกรรมที่ดิฉันนั่งเปิดดูแล้วรู้สึกอบอุ่น  และอิ่มใจเหลือเกินกับการร่วมมือร่วมใจกันของคนทั้งมหาวิทยาลัย  แต่เวลาไม่อำนวยเลยดิฉันเลยต้องของอภัยทุกท่านที่ยังไม่สามารถนำมาลงให้ชมได้ 

         ดังนั้น  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับ  โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย   ประจำปีการศึกษา 2549  ที่กำลังจะมีขึ้นในระหว่างวันพุธที่ 29 – วันศุกร์ที่ 31 ส.ค. 50  ทั้งสำหรับผู้รับการประเมินและผู้ประเมิน  ดิฉันจึงขอลงบันทึกนี้ไว้ค่ะ โดยในโครงการนี้มีผู้ประเมินประกอบด้วย 

         ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ท่าน  ประกอบด้วย

1.  ศ.นพ.เฉลิม  วราวิทย์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2.  รศ.ดำรง  ทวีแสงสกุลไทย   จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.  ผศ.ดร.เดชา  สังขวรรณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.  รศ.นพ.สมชาติ  โตรักษา  
มหาวิทยาลัยมหิดล

         ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 8 ท่าน  ประกอบด้วย

1.  รศ.เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย คณะศึกษาศาสตร์
2.  รศ.มาลินี  ธนารุณ   คณะสหเวชศาสตร์
3.  รศ.ปรียานันท์  แสนโภชน์  คณะวิทยาศาสตร์
4.  ผศ.ภิรมย์  อ่อนเส็ง   คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.  ผศ.ดร.เสมอ  ถาน้อย  IRDA
6.  ผศ.ดร.วัฒนา  พัดเกตุ  คณะมนุษยศาสตร์
7.  ดร.เฉลิม   ทรายอินทร์  คณะเภสัชศาสตร์
8.  ดร.พนมขวัญ  ริยะมงคง  
คณะวิศวกรรมศาสตร์

         ซึ่งทาง มน. ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านทั้งภายใน  และภายนอกมหาวิทยาลัย  ที่กรุณาสละเวลามาประเมินให้กับเราโดยใข้เวลาถึง 3 วัน บวกกับจะต้องเดินทางล่วงหน้าอีก 1 วัน  สำหรับรายละเอียดและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประเมิน  และทีมเลขานุการสามารถอ่านได้ที่นี่ค่ะ <Click>  ส่วนรายละเอียดโครงการรวมทั้งกำหนดการสามารถอ่านได้ที่นี่ค่ะ <Click> 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JR

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nuqa#eqa#iqa#การประเมินคุณภาพภายใน#ปีการศึกษา 2549

หมายเลขบันทึก: 118551, เขียน: 10 Aug 2007 @ 10:39 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับตูน

  • เมื่อทุกคนพร้อมขนาดนี้ จะมีอะไรต้องห่วงอีกหล่ะครับ
  • มี QA Staff ที่สามารถเชื่อมโยงทั้งคณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างนี้ 
  • รักษาสุขภาพนะครับ

จากใจชาว มมส.

กัมปนาท