การพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

            หลังจากที่มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ ..2546 ได้มีประกาศการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 175 เขตเป็นองค์กรใหม่ เกิดจากการหลอมรวมหน่วยงาน 3 สังกัด ได้แก่ สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามัญศึกษาและสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับอำเภอ จังหวัด องค์ใหม่ที่เกิดขึ้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งวัฒนธรรม วิธีการทำงาน พฤติกรรมบุคคลต่างสังกัดอย่างหลากหลายตั้งแต่ปี 2547 จนปัจจุบัน จะพบว่าการบริหาร สพท. ย่อมมีปัญหาแน่นอนถ้าไม่ดำเนินการแก้ปัญหาจะทำให้ปัญหาพอกพูนมากขึ้น ถ้าวิเคราะห์สภาพองค์กรจะเห็นว่ามีปัญหามากจากการบริหาร จากความไม่เข้าใจกันของ บุคลากรต่างสังกัด ดังนั้นเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพจึงมีแนวทางที่จะแก้ปัญหาในความแตกต่างของวัฒนธรรม คือ การพัฒนาองค์กร ( Organization Development : OD) ซึ่งการพัฒนาองค์กรมีวัตถุประสงค์ คือ ให้สมาชิกได้มีปฏิสัมพันธ์กัน ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์และได้พบปะสังสรรค์ร่วมกันจากการปฏิบัติงานในแต่ละปี                

             แนวทางที่ สพท . ได้ทำคือโครงการพัฒนาองค์กร โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน คือ

                 1.       จัดอบรมโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ในเรื่องของการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาจิตใจ การสื่อสารที่ดี การทำงานเป็นทีม การประเมินโดยใช้เกณฑ์ Balance Score Card :BSC เป็นการเรียนรู้จากการฝึกทักษะและปฏิบัติจริง

                 2.       ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น ปทุมธานี กาญจนบุรี ตราดและเชียงราย ภาคกลางคืนเป็น การพบปะสังสรรค์กันเพื่อให้สมาชิกได้ใกล้ชิด เรียนรู้ซึ่งกันและกัน     จากการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาองค์กรในแต่ละปี ทั้งจากการสังเกต สัมภาษณ์และการตอบแบบประเมินพบว่า บุคลากรมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป มีการปฏิสัมพันธ์มากขึ้น การประสานงานมีการเอื้อต่อกันมากขึ้น มีการช่วยเหลืองานกันเป็นอย่างดีสมาชิกมีความสุขจากการทำงาน ส่งผลให้ระบบการบริหารงานใน สพท. มีระบบมากขึ้น มีทิศทางที่ชัดเจนและการปฏิบัติงานในภาพรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน CoP edbkk1

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาองค์กร#od#ประสิทธิภาพองค์กร

หมายเลขบันทึก: 117983, เขียน: 08 Aug 2007 @ 14:26 (), แก้ไข: 10 May 2012 @ 21:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)