ประสบการณ์ CEO Retreat II (5)

การทำงานเป็นทีม

สิ่งดีดีที่พบในงาน CEO Retreat II คือ ทีมงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละอย่างแท้จริงตั้งแต่วันที่ 14ธันวาคม-6 มกราคม ซึ่งเป็นงานที่เร่งด่วนมาก แม้กระทั่งการเดินทางยังต้องออกค่าใช้จ่ายเองไปก่อน และทำงานโดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทน ปรากฏรายชื่อทีมงานดังนี้

1. รศ.ดร.สุจินต์  สิมารักษ์  2.อาจารย์วีระ ภาคอุทัย 3. รศ.ดร.ประสิทธิ์  ใจศิล  4. รศ.ดร.พีรสิทธิ์  คำนวณศิลป์  5. รศ.ดร.ลำปาง  แม่นมาตย์  6. รศ.ดร.เศกสรร  ยงวาณิชย์ 7. รศ.สุนีย์  เลี่ยวเพ็ญวงษ์  8. ผศ.ดร.ชัญญา  อภิปาลกุล 9. รศ.ดร.วันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ  10.ดร.วีรพัฒน์  เศรษฐ์สมบูรณ์  11. ดร.ปณิธาน  พีรพัฒนา  12. ผศ.ดร.พนกฤษณ  คลังบุญครอง  13. รศ.มันทนา  สามารถ  14.ผศ.ดร.ศิริรัตน์  วงศ์ประกรณ์กุล  15.ผศ.ดร.เกษม  นันทชัย  16. ผศ.ดร.ศุภวัฒนากรณ์  วงศ์ธนาวสุ  17. ผศ.ปราโมทย์  ครองยุทธ  และทีมงานฝ่ายเลขา  ได้แก่ คุณนันทพร  สอนศีลพงศ์  คุณศักดิ์สิทธิ์  บุญคุณ  คุณอนุวรรตน์  ศรีสวัสดิ์  คุณบุญเม็ง  นามวงษา  คุณจิณฑ์จุฑาดา  ชัยธนาชินโรจน์ เป็นต้น

การจัดทีมงานขณะนี้ ทุกท่านต้องร่วมไม้ร่วมมือและเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ  จึงจะสามารถทำงานร่วมกันได้ ทีมนี้จึงน่าจะรักษาอุดมการณ์ของกลุ่มให้ยั่งยืนต่อไป และขยายผลหากัลยาณมิตรใหม่ให้เพิ่มขึ้นด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)