ประสบการณ์ CEO Retreat II (4)

ในงาน CEO Retreat II นี้ พบสิ่งดีๆ อยู่หลายประการคือ

1. ได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยกับข้าราชการสายพันธุ์ใหม่ที่ ก.พ.ร. ดำเนินการรับมาจำนวน 39 คน และมาร่วมศึกษาประสบการณ์ในงานนี้ด้วย บุคคลเหล่านี้เป็นคนหนุ่มสาว มีความรู้ ความสามารถสูง ผ่านการทดสอบมาอย่างดี (IQ & EQ) มีความมุ่งมั่นทำงานให้ราชการสูง แต่สังเกตุพบว่าน่าจะมีความกดดันอยู่ในใจพอสมควร เนื่องจากหลายฝ่ายคาดการณ์สูง จึงขอให้กำลังใจและหวังว่า ก.พ.ร.จะขยายผลรับข้าราชการประเภทนี้ (เช่นเดียวกับโรงเรียนข้าราชการของฝรั่งเศส) ให้มีจำนวนที่มากพอในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการต่อไป

2. งานนี้ต้องอาศัยข้าราชการของกลุ่มจังหวัด/จังหวัดจำนวนมาก ตั้งแต่ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าฯ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด จนกระทั่งถึงพนักงานพิมพ์ดีด และพนักงานขับรถ ซึ่งทุ่มเทเวลาในการจัดเตรียมงานอย่างมาก ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2548 เป็นต้นมา รวมทั้งข้าราชการของส่วนกลางด้วย การร่วมแรงทำงานอย่างใช้จำนวนและความพยายามอย่างมากนี้ น่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดไปได้ หากมีการทำงานอย่างบูรณาการจากราชการส่วนกลางและส่วนภุมิภาค (Function & Area) ทั้งนี้ต้องกำหนดวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน เป็นจุดเด่นและจุดเน้นของตนเอง ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกกลุ่มจังหวัด การดำเนินการนี้คงต้องอาศัยเวลาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในกลุ่มข้าราชการและภาคส่วนต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)