KKU_INNOVATION ( 8 )

 ใกล้แล้วครับ "งานแสดง เทคโนโลยี และ นวตกรรม ประจำปี ๒๕๔๙" ดังที่ได้รายงานความก้าวหน้า ของงาน นวตกรรม ( Click ) เช้าวันนี้ ผศ.ดร.กันยารัตน์ และ

คุณ เดือนเพ็ญ (ภาพซ้าย)ได้สรุปความก้าวหน้าของการจัดงาน เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 "นวตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒๑ บูธ นวตกรรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๑๘ บูธ นวตกรรมสังคม ศิลปกรรม ศิลปวัฒนธรรม ๑๑ บูธ นวตกรรมยานยนตร์และพลังงาน ๑๐ บูธ นวตกรรมการเรียนการสอน ๘ บูธ"

 นอกจากนี้ยังมีสินค้า OTOP อีก ๔๐ กว่า บูธ

 ในงานนี้ยังมี การประกวดแข่งขันโต้วาที โดย อาจารย์แม่ ตัวจริง เสียงจริง ให้เกียรติ มาเป็นประธานตัดสิน ในวันที่ ๒๗ มกราคม

JJ