การสื่อความหมายกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  ผู้ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทางร่างกายสามารถทำการสื่อสารกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้โดยวิธี การเขียน และการใช้ภาษามือ ส่วนการพูดการฟังนั้นจะมีนักเรียนเพียงบางคนเท่านั้นที่สามารถเข้าใจได้

ดูงานที่นี่