การพัฒนาการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน

หลักคิดของท่านก็คือ 1. จัดโรงเรียนทั้งหมดที่มีอยู่ออกเป็นกลุ่ม ๆ
       เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ผมได้เข้าประชุม 2 คณะ ได้แก่ประชุมเรื่อง KM เป็นการเชิญผู้แทนจาก Cops จำนวน 6 Cops มาประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและกำหนดเรื่องที่จะทำต่อไป รวมทั้งปรึกษาเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผมได้นั่งประชุมอยู่เพียง 30 นาทีก็ต้องไปประชุมอีกคณะหนึ่งเป็นการประชุมเพื่อปรึกษากันในเรื่องการจัดทำ VTR ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและของโรงเรียนในสังกัดอีก 2 โรงเรียนเพื่อส่ง สพฐ. ไว้เป็นข้อมูล ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้เลือกโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์และโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน 65,700 บาทหลังประชุมเรื่องจัดทำ VTR จบท่านประธานได้นำเรื่องอื่น ๆ มาเสนอที่ประชุมอีกหลายเรื่องและหนึ่งในหลายเรื่องก็คือการพัฒนาการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน หลักคิดของท่านก็คือ 1. จัดโรงเรียนทั้งหมดที่มีอยู่ออกเป็นกลุ่ม ๆ แต่ละกลุ่มเรียกว่าเครือข่าย ให้โรงเรียนขนาดใหญ่เป็นที่ตั้งศูนย์ของกลุ่มเรียกว่าศูนย์เครือข่าย  2. ตั้งให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเครือข่ายของตน ทำแบบนี้ทุกเครือข่ายคาดว่าจะมีประมาณ 7 เครือข่าย 3. ท่านให้รีบดำเนินการโดยมอบหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กับรองผู้อำนวยการที่กำกับกลุ่มอำนวยการไปดำเนินการ เมื่อดำเนินการแล้วผลเป็นอย่างไรจะนำมาเล่าต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุพจน์ น้อยจินดาความเห็น (0)