สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 นักรังสีเทคนิค

suttiwan
1. หน้าที่หลัก

·       สอนทบทวนและสอนภาคปฏิบัติการในรายวิชารังสีชีววิทยา,รายวิชาการป้องกันอันตรายจากรังสี,รายวิชาฟิสิกส์และอุปกรณ์ทางรังสีรักษา,รายวิชาฟิสิกและอุปกรณ์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์,รายวิชาฟิสิกส์รังสีการแพทย์และรายวิชาอุปกรณ์ทางรังสีวินิจฉัยทั่วไป  แก่นิสิตตามวัน  เวลา  และวิธีการที่อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมาย

·       จัดเตรียมวัสดุวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์การสอนภาคปฏิบัติการแก่นิสิต

·       บริการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์เพื่อเตรียมการสอนแก่อาจารย์และจัดเก็บรักษาให้ปลอดภัยหลังจากการใช้ และส่งซ่อมโสตทัศนูปกรณ์ที่ชำรุดตามแนวปฏิบัติของคณะ

·       เบิก-จ่ายวัสดุทุกประเภท จัดทำบัญชีคุมทะเบียนวัสดุของภาควิชารังสีเทคนิค โดยประสานงานกับอาจารย์และงานพัสดุของคณะ

·       ควบคุมทะเบียนครุภัณฑ์ ประสานงานบริการยืม-คืน ครุภัณฑ์ ตามแนวปฏิบัติของคณะ และส่งซ่อมครุภัณฑ์ที่ชำรุด ตามแนวปฏิบัติของคณะ

·       เดินเรื่องการจ่ายค่าสอนพิเศษแก่อาจารย์พิเศษ

·      ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในโครงการMobile unit ของมหาวิทยาลัย

·     ดูแลอาคารสถานที่ในห้องปฏิบัติการของภาควิชาให้มีความปลอดภัยในด้านทรัพย์สิน ตามแนวปฏิบัติของคณะ และช่วยภาควิชาในการควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการ

·       ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในโครงการต่าง ๆ  ตามที่หัวหน้าภาควิชามอบหมาย

·       เป็นเลขานุการภาควิชารังสีเทคนิค ทำหน้าที่ในการเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม

·       เป็นเลขานุการภาคในการประกันคุณภาพของหน่วยงานย่อย ทำหน้าที่ในการรวบรวมหลักฐานและเอกสารต่างๆ และเป็นผู้ช่วยในการหาเอกสารให้กับคณะกรรมการที่มาตรวจประเมิน

·       จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการภาควิชา,ติดตามแผนปฏิบัติการภาควิชา,ประมวลรายวิชาและเอกสารต่างๆที่ใช้เป็นหลักฐานใรการตรวจ QA

2. หน้าที่รอง

·       ช่วยดำเนินงานกิจกรรม  5  ส.

·       ช่วยดำเนินโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน

·       ออกให้บริการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกในวันมหิดล

·       ออกให้บริการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกในโครงการถ่าย

ทอดความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุนและให้บริการตรวจวัดความหนาแน่นกระดูก

แก่สตรีจังหวัดพิษณุโลก

·       ออกให้บริการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยประจำปี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2550 ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

·       เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในรายวิชาโครงงานวิชาชีพรังสีเทคนิค

·       เขียนบทวิทยุในรายการวิทยุสหเวชเพื่อชุมชน (1ครั้ง)

·      คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะโดยทำหน้าที่ในการรวบรวมหลักฐานของตัวบ่งชี้ที่ 10.5

·       ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยสถาบันเรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตรังสีเทคนิคต่องานห้องปฏิบัติการภาควิชารังสีเทคนิค

·       เป็นผู้คุมสอบในรายวิชาที่ภาควิชาจัดการเรียนการสอน

·       คณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินกิจกรรม 5 ส.

·       คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จัดทำการบริหารความเสี่ยงของภาควิชาฯ

·       คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกีฬาแก้วเจ้าจอมสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ 

·       คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙
 
 
 
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องปฏิบัติการรังสีเทคนิค คณะสหเวชฯ มน.

คำสำคัญ (Tags)#สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 นักรังสีเทคนิค

หมายเลขบันทึก: 117326, เขียน: 06 Aug 2007 @ 14:06 (), แก้ไข: 17 May 2012 @ 01:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)