แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์การแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนของโพลยา

แว่นฟ้า
ขั้นตอนแก้ปัญหาของโพลยา
การสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์การแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนของโพลยาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3     วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3    วิธีดำเนินการ 2 .1. ศึกษาปัญหา   เนื่องจากผู้วิจัยมีประสบการณ์ในด้านการสอนคณิตศาสตร์เป็นเวลานาน  ทำให้ทราบปัญหาการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ว่านักเรียนจะมีปัญหาเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหา  นักเรียนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหา และวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ให้ถูกต้องได้  อันเป็นปัญหาใน การเรียนรู้ในทักษะอื่นๆ อีกทั้งระดับผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ค่อนข้างต่ำ  ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้                 2.2.   หาวิธีการแก้ปัญหา     ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและตำราต่างๆ  ทั้งเอกสาร หลักสูตร เอกสารงานวิจัย  และเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน การแก้โจทย์ปัญหา นักเรียนชั้น ป .3  ภายใต้กรอบของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารต่อไปนี้                         1 )  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544                          2 )  คู่มือประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช  2521 ( ฉบับปรับปรุง  .. 2533 ) ทำให้เข้าใจแนวทางการวัดผลประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร                         3 ) หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 ทำให้ทราบความสำคัญ   ธรรมชาติ วิสัยทัศน์  มาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ในช่วงชั้นต่างๆ                            5 )  การแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนโพลยา

                                    5.1  ทำความเข้าใจโจทย์ (understanding the problem) นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาที่ กำหนดให้ถูกต้องตามวรรคตอนของโจทย์ และบอกได้ว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีทั้งหมดกี่ตอน อะไรบ้าง และสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไร

                                    5.2  วางแผนการแก้ปัญหา( devising a plan ) นักเรียนและครูช่วยกันคิดวิธีหาคำตอบบโดยใช้จำลองสถานการณ์หรือใช้ของจริงหรือของจำลอง เขียนแผนภาพเขียนสมการหรือประโยคสัญลักษณ์

                                    5.3 ปฏิบัติตามแผน ( carrying out the plan ) นักเรียนช่วยกันแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบตามที่โจทย์ต้องการ

                                    5.4 ตรวจสอบ ( looking black )

                                         5.4.1 นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายว่าคำตอบที่หาได้ว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ โดยตรวจสอบดูว่าเป็นจริงหรือไม่

                                         5.4.2 นักเรียนช่วยกันคิดว่า มีวิธีอื่นที่จะคิดหาคำตอบ ตามที่โจทย์ต้องการได้อีกหรือไม่

            3 .   การดำเนินการ             3.1.  กลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่มีปัญหา             3.2.  เครื่องมือที่ใช้                          3.2.1  นวัตกรรมที่ใช้ในการฝึก                          -  แผนการจัดการเรียนรู้    -  แบบฝึกเสริมทักษะ  -  สื่อประกอบการฝึก                         3.3.2  แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้แบบฝึก             3.3.  วิธีสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ      ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้                         3.3.1   สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการทำแบบทดสอบพื้นฐาน ใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียว             3.4  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล                          3.4.1   วิเคราะห์คะแนน  ความสามารถในการทำแบบทดสอบพื้นฐาน ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ( X )   ค่าเบี่ยงเบน  (  S.D ) และค่าร้อยละ                         3.4.2   เปรียบเทียบคะแนนความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการฝึก   สรุปผล             องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนานวัตกรรม                1. เป็นแบบฝึกที่ใช้ฝึกตามขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ซึ่งมีรูปแบบการสอนแต่ละขั้นตอนโดยเน้นกระบวนคิดของนักเรียนการแก้ปัญหาทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดและแก้โจทย์ปัญหาได้                     2.  นักเรียนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ                     3. นักเรียน มีความกระตือรือร้น สร้างความมั่นใจให้เด็กโดยให้มีอิสระในการคิดแก้ปัญหาอย่างเต็มที่                ผลที่เกิดขึ้น / ที่ปรากฏจากการใช้นวัตกรรม      นักเรียนสามารถวินิจฉัยความคิดรวบยอดของคณิตศาสตร์ ช่วยให้นักเรียน ในการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนข้างเขต

คำสำคัญ (Tags)#แมงมุม1#สพฐ,#kmสระแก้ว1#kmmk#อนุบาลเมืองระแก้ว

หมายเลขบันทึก: 117052, เขียน: 05 Aug 2007 @ 12:12 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 12:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

บุญส่ง
IP: xxx.174.26.23
เขียนเมื่อ 

ขอศึกษา เรื่องโพลยา

เขียนเมื่อ 

อยากชมตัวอย่าง

อยากได้ตัวอย่างโจทย์มากเลยค่ะ
IP: xxx.68.6.8
เขียนเมื่อ 

อยากได้มากค่ะ