เครื่องจักรสาน บ้านท่ารากหวาย
ชื่อ เครื่องจักรสาน บ้านท่ารากหวาย
วัสดุ ไม้ไผ่สีสุก หวาย สีย้อมผ้า
 วิธีการทำ

นำไม้ไผ่มาเหลา ตามขนาดที่จะใช้สานวัสดุ จากนั้นนำมาสานภาชนะต่าง ๆ เช่น ตะกร้า กะบุง ตามขนาดลายที่ต้องการ โดยเริ่มจากด้านล่าง เมื่อได้ตามขนาด จึงทำขอบ ทำหูหิ้วตามลำดับ
การประยุกต์ใช้
ไม้ไผ่สีสุกที่บ้านท่ารากหวาย มีจำนวนมาก จึงมีการเชิญวิทยากรมาสอนการจักสาน เครื่องใช้ต่าง ๆ ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และทำเครื่องจักสานประเภทต่าง ๆ ได้ตามที่ต้องการ