ชุดกิจกรรมโครงงาน

ไซท์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โครงงาน

ชื่อนวัตกรรม               ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์  พัฒนาโครงงาน

ประเภท                        การจัดการเรียนการสอน          ชื่อโรงเรียน  ชุมชนบ้านตาหลังใน

                                    .วังน้ำเย็น   .สระแก้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  เขต 1ชื่อผู้พัฒนานวัตกรรม   นางสาววรรณา   ใจกว้าง         ตำแหน่ง  ครู หมายเลขโทรศัพท์       087 – 0214905  (มือถือ)     037 – 243629  (โรงเรียน)……………………………………………………………………………………………………….

ที่มาของนวัตกรรม

1.       ทำอย่างไรผู้เรียนจะทำโครงงานได้ 2.       สร้างสื่อการเรียนรู้สำหรับใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน  เป็นเทคนิคการสอนอย่างหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ  ได้เลือกปัญหาที่ตนเองสนใจมาศึกษา  โดยแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด  แก้ปัญหา  ได้บูรณาการทักษะ  ประสบการณ์ความรู้  ได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง  จนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน  ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดการเรียนรู้โดยโครงงานเพราะหลังจากที่ได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้กับ

ผู้เรียนแล้วพบว่า  ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน  มีความอยากรู้อยากเห็นเพิ่มมากขึ้น  แต่ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานที่ผ่านมาพบว่าผู้เรียนยังประสบปัญหาในการทำโครงงานทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นการคิดและคัดเลือกปัญหาในการทำโครงงาน   จนถึงการจัดแสดงผลงานโครงงาน   ซึ่งผลจากการศึกษาปัญหาและสาเหตุพบว่า 

 1.  ขาดสื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ   3.       สาเหตุจากตัวนักเรียน  นักเรียนบางส่วนขาดความผิดชอบต่องาน

การคิดค้นวิธีแก้ปัญหา

                จากสภาพปัญหาดังกล่าว  ผู้จัดทำจึงได้ศึกษาค้นคว้า  ข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์  การสร้าง สื่อการเรียนการสอนในลักษณะต่างๆ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างสรรค์  พัฒนาโครงงาน  และนำชุดกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน   

วิธีดำเนินการ

1.    ศึกษาหลักสูตรและทฤษฎี  หลักการที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงาน 2.  ศึกษารายละเอียดวิธีการสร้างชุดกิจกรรม และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3.       ประมวลความรู้ที่ได้รับจากเอกสาร  หลักการ  นำมากำหนดกรอบความรู้เพื่อให้นักเรียน  ศึกษาเป็นขั้นตอน 

ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม 

 1.  ดำเนินการสร้างชุดกิจกรรมแบ่งเป็น  7  ชุดกิจกรรม  ดังนี้
ชุดกิจกรรมที่  1   โครงงานคืออะไร
ชุดกิจกรรมที่  2    ปัญหาน่าเรียนรู้ชุดกิจกรรมที่  3    นักออกแบบรุ่นเยาว์ชุดกิจกรรมที่  4    ผู้นำเสนอข้อมูลชุดกิจกรรมที่  5    นักวิจัยน้อยชุดกิจกรรมที่  6    นักเขียนรายงาน ชุดกิจกรรมที่  7   นักสร้างสรรค์ผลงาน

2.    นำชุดกิจกรรมไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง

4.        นำชุดกิจกรรมไปแก้ไขปรับปรุง 5.        นำชุดกิจกรรมไปทดลองใช้  แล้วนำมาแก้ไข  ปรับปรุง  6.        นำชุดกิจกรรมมาใช้สอนจริง

สรุปผล

องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนานวัตกรรม

1.       นักเรียนสามารถทำโครงงานได้ถูกต้องทุกขั้นตอน 2.       นักเรียนนำความรู้ไปบูรณาการกับการทำโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้ 3.       นักเรียนรู้จักวิธีการศึกษาค้นคว้า  และเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 4.       นักเรียนสามารถเผยแพร่ความรู้   หรือให้คำแนะนำในการทำโครงงานกับนักเรียนคนอื่นได้ ผลที่เกิดขึ้น / ที่ปรากฏจากการใช้นวัตกรรม 1.       ทำให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจจากการได้เรียนรู้วิธีการทำโครงงานจากชุดกิจกรรม  7  ชุด 2.       ทำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการกลุ่ม  และฝึกการแก้ปัญหา 3.       นักเรียนสามารถทำโครงงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน

ผลกระทบที่เกิดจากการนำนวัตกรรมไปใช้

1.       ครูมีสื่อสำหรับนำไปใช้จัดการเรียนรู้โดยโครงงาน 2.       นักเรียนสามารถทำโครงงานได้  และผลงานที่ดีได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ     จนได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศ  ระดับจังหวัด  และระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3.       ผู้นำเสนอผลงานได้รับคัดเลือกให้เป็นครูต้นแบบ   ครูมืออาชีพ  และครูเกียรติยศ 4.       ผู้นำเสนอผลงานได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรเรื่อง   การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน  

ประโยชน์ / คุณค่าของนวัตกรรม และการพัฒนาต่อยอด

                การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ฝึกให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดและฝึกการทำงานกลุ่ม  ฝึกแก้ปัญหาและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   โดยมีการบูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  

แนวคิดในการพัฒนาต่อยอด

                ครูผู้สอนควรมีการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานอย่างต่อเนื่อง  โครงงานของผู้เรียนจะพัฒนาให้สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูมืออาชึพ

คำสำคัญ (Tags)#ชุดกิจกรรมการสอนโครงงาน

หมายเลขบันทึก: 117039, เขียน: 05 Aug 2007 @ 11:56 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 14:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

นพดล
IP: xxx.29.184.101
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยครับ