1A4R

ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน

ชื่อนวัตกรรม  ลดขยะ ลดโลกร้อน ด้วยชีวิตพอเพียงกับ  1 A 4 R

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านทัพหลวง อ่านออกเขียนได้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมคุณธรรม เลิศล้ำกีฬา งามสง่าดนตรี    นาฏศิลป์ ท้องถิ่นร่วมพัฒนา   จากวิสัยทัศน์ที่เขียนติดไว้หน้าอาคารอย่างสวยเด่นเป็นสง่า ทำให้ผู้อ่านรู้ว่า  นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว  โรงเรียนบ้านทัพหลวงยังใส่ใจในสิ่งแวดล้อมด้วย โดยมีหลักฐานยืนยันจากสภาพจริง ในบริเวณโรงเรียนที่ผู้ผ่านไปมา สามารถพบเห็นได้  เช่นสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ที่ร่มรื่น  สวยงาม  สะอาดตา  บรรยากาศดี  ซึ่งส่งผลให้นักเรียน มีสุขภาพจิต   และสุขภาพกายที่ดี            

      โรงเรียนบ้านทัพหลวงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   มีนักเรียนทั้งหมด  461  คน  มีครูทั้งหมด  21   คน  เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดังนี้         

         1.  โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ              

         2.  โรงเรียนสิ่งแวดล้อมน้อมเกล้าในพระบรมราชเสาวนีย์                                  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ   ที่มาของนวัตกรรม 1.  ปัญหาโลกร้อนเกิดจากพฤติกรรมในการดำรงชีวิตประจำวันของเราทำอย่างไร       การดำเนินชีวิตประจำวันของเรา จึงจะลดปัญหาโลกร้อนได้ 2.  ทำอย่างไรจึงจะลดขยะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ 3.  ทำอย่างไรให้นักเรียนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีจิตสำนึกที่ดี 4.  ทำอย่างไรให้นักเรียนขยายผลไปในบ้านที่อยู่อาศัยของตนเอง เพื่อให้มีค่าใช้จ่าย ด้านพลังงาน      ลดลง 5.  ทำอย่างไรให้นักเรียนมีนิสัยถาวรต่อไป เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      เพื่อโลกสวยในวันข้างหน้า   จากสภาพปัญหาของโรงเรียน   ที่มาของปัญหาและความต้องการ                 ส่วนใหญ่สภาพปัญหาเกิดจากนิสัยการอุปโภค บริโภค ในชีวิตประจำวันของนักเรียน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อน และการใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพโดยไม่รู้ตัว  แต่ที่เห็นได้ชัดคือสิ่งที่เหลือการอุปโภค - บริโภค  คือ  ขยะ  จึงมีการสร้างนวัตกรรมขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการลดขยะ   และลดปัญหาโลกร้อนกับชีวิตพอเพียง   ควบคู่กันไป   การคิดค้นวิธีการแก้ปัญหา                 มีการสร้างแนวทางการปฏิบัติ   เพื่อให้สออดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระต่างๆโดยใช้วิธีการบูรณาการ  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีเป้าหมายและวิธีการปฏิบัติ ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละระดับชั้นเรียน โดยใช้หลัก  1 A 4 R  มาใช้ คือ                 หลีกเลี่ยง  ( Avoid )                 หลีกเลียงการใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เช่น  กล่องโฟม  ซึ่งเป็นขยะที่กำจัดยากและทำลายสิ่งแวดล้อม                 ลด( Reduce )                 ลดการใช้วัสดุต่างๆหรือใช้เท่าที่จำเป็น  เช่น  ลดการใช้กระดาษ  ลดใช้ถุงพลาสติก  ลดกล่องนมประเภท  UHT ซึ่งวัสดุเคลือบหลายชั้น นำไปใช้ใหม่ ( Reuse ) รวบรวมวัสดุที่ยังใช้ได้  กลับมาใช้ใหม่  เช่น  กระดาษที่ใช้แล้วเพียงด้านเดียว  ถุงหิ้วหรือถุงพลาสติกหิ้วของที่ยังสะอาด  และขวดแก้วชนิดต่างๆ   นำไปแปรรูป( Recycle ) รวบรวมวัสดุบางชนิดไปแปรรูป  เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  เช่น เศษกระดาษ แก้วที่ชำรุด พลาสติกที่ชำรุด การซ่อมแซม( Repair ) ซ่อมแซมวัสดุสิ่งของที่ชำรุด  ให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้นาน  ไม่ต้องทิ้งเป็นขยะ หรือต้องสิ้นเปลืองซื้อใหม่   วิธีการดำเนินงาน                 1.  ติดต่อประสานงานกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมประจำจังหวัดสระแก้ว  เพื่อศึกษาข้อมูล                 2.  ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้หลัก 1 A 4 R ในการลดขยะ ลดโลกร้อน ด้วยชีวิต                   พอเพียง   ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม                 การพัฒนา นวัตนกรรมของโรงเรียนบ้านทัพหลวง  ได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน คือ  ลดขยะ  ลดโลกร้อน  ด้วยชีวิตพอเพียง  โดยมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ  1 A 4 R ดังนี้                 1.  กิจกรรมขยะรีไซเคิล                 2.  กิจกรรมขยะแลกขนม                 3. กิจกรรมขยะแลกเครื่องเขียน                 4.  กิจกรรมขยะแลกไข่                 5.  กิจกรรมตลาดนัดมือสอง                 6.  กิจกรรมประหยัดพลังงาน                 7.  กิจกรรมประหยัดไฟฟ้าภายในบ้าน                 8.  กิจกรรมไปไหนใกล้ๆใช้จักรยาน                 9.  กิจกรรมรายได้เสริมระหว่างเรียน                 10. กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก   ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการใช้นวัตกรรม 1.  ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง  และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2.  ผู้เรียนใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 3.  ผู้เรียนมีการขยายผลและนำไปปฏิบัติที่บ้านได้ 4.  ขยะในชีวิตประจำวันลดน้อยลง  ซึ่งมีผลทำให้ลดโลกร้อนได้ 5. นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม    โดยใช้หลัก  1 A 4 R     ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน 1.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นสวยงาม  สะอาดปราศจากมลพิษ 2.  ได้รับรางวัลโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลระดับภาค

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมชาติ

คำสำคัญ (Tags)#สพฐ#แมงมุม1#kmสระแก้ว1

หมายเลขบันทึก: 117036, เขียน: 05 Aug 2007 @ 11:54 (), แก้ไข: 05 Jun 2012 @ 20:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เนเน่
IP: xxx.90.124.254
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลมีประโยชน์ดีค่ะ

ครูสมิธ
IP: xxx.175.150.72
เขียนเมื่อ 

เจ๋งมากเลย..เพื่อน