วันที่ 3 สิงหาคม 2550 ฉันได้ไปรับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาพยาบาลที่มีผลการดำเนินงานวิจัยดีเด่นปี 2550

                         

ในงานประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2550 เรื่องพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมฯ จะจัดทุกปี

เพื่อสร้างสัมพันธภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในเพื่อนร่วมวิชาชีพและเป็นการกระตุ้นให้พยาบาลตื่นตัวในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ

จะทำให้มีการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ มีพยาบาลที่มีผลงานดีเด่น มารับโล่และเกียรติบัตร  รวมทั้งมอบให้นักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2550

โดยมี

รศ. ดร. ทัศนา  บุญทอง นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย มาเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ค่ะ

 

                           

                อุบล จ๋วงพานิช และ เกศนี บุณยวัฒนางกูร

    พยาบาลจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ก็ได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะ

     ถ่ายภาพกับ รศ. ดร. ทัศนาบุญทอง นายกสมาคมพยาบาลฯ

   
   

   ดอกไม้และโล่ ที่ได้รับ     เก็บภาพดอกไม้สดใสที่พี่น้องมอบให้ค่ะ

                            

มีพยาบาลรับรางวัลทั้งหมด  8 คน มีพยาบาลจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับครั้งนี้ 3 คน

1. รศ. ดร. จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย เป็นพยาบาลดีเด่นสาขา อาจารย์พยาบาลดีเด่น จากคณะพยาบาลศาสตร์

                          

2. อุบล จ๋วงพานิช พยาบาลดีเด่นสาขาวิจัย  จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์

                               

 

   
   

                      ถ่ายภาพร่วมกับน้องๆ ชาวพยาบาล

                                 

        นายกสมาคมพยาบาล สาขาภาคฯ มอบช่อดอกไม้ค่ะ

3. คุณเกศนี บุณยวัฒนางกูร พยาบาลดีเด่น  ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น ระดับทุติยภูมิ/ตติยภูมิ ด้านบริการพยาบาล  จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์

                                 

 

   
   

                   

นอกจากนี้  ยังมีพี่จากโรงพยาบาลอื่นๆที่ได้รับรางวัลในปีนี้ อีก 5 คน คือ

1. พยาบาลดีเด่นประเภทหัวหน้าพยาบาล นางอรพินท์  วงศ์อนันต์ โรงพยาบาลยโสธร

2. พยาบาลดีเด่นประเภท ผู้บริหารทางการพยาบาล  นางสุวคนธ์  แก้วอ่อน จากโรงพยาบาลขอนแก่น

3. พยาบาลดีเด่นประเภทผู้ปฏิบัติการดีเด่น ระดับทุติยภูมิ/ตติยภูมิ ด้านจริยธรรมทางการพยาบาล   นางสมพร เทพสุริยานนท์ จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

4. พยาบาลดีเด่น ผู้ปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น ระดับทุติยภูมิ/ตติยภูมิ ด้านจัดระบบบริการพยาบาล   นางพัชรี บุญสุวรรณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

5. พยาบาลเทคนิคดีเด่น ระดับระดับทุติยภูมิ/ตติยภูมิ  นางอุษาวดี กรีธานนทฤกษ์

                      

หลังรับมอบพวกเราถ่ายภาพร่วมกับนายกสมาคมฯ ค่ะ

                       

              พยาบาลดีเด่นและนักศึกษาดีเด่นทั้งหมด ถ่ายภาพร่วมกัน

             

         น้องๆจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ร่วมแสดงความยินดีค่ะ

ขอบคุณทุกๆคน ที่ทำให้งานนี้สำเร็จลงได้ด้วยดีค่ะ