ศรีวิชัย QA

การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

คลอดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับ "ศรีวิชัย QA (Srivijaya QA)"  ซึ่งจากเดิมที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จนครบวาระการรับรองระบบฯ   ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีแนวคิดในการพัฒนาระบบคุณภาพเป็นของตนเอง ตามรูปแบบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจึงเป็นที่มาของระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (Srivijaya Quality Assurance) หรือ  Srivijaya QA” ขึ้น   เพื่อให้มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีเอกลักษณ์และความชัดเจนในการประกันคุณภาพตลอดจนการคงไว้ซึ่งภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ  ทั้งด้านมาตรฐานและคุณภาพในการผลิตบัณฑิต  การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติไทย  

ซึ่งกว่าจะออกมาได้มีการอบรม/ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฯ กันหลายรอบมาก แก้แล้วแก้อีก ฟังความคิดเห็นกันก็หลายรอบ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายแนวคิด/แนวทางการดำเนินงานประกันก็เยอะ  แต่สุดท้ายแล้วก็สำเร็จออกมาทั้ง คู่มือระบบการประกันคุณภาพฯ (Srivijaya QM) และ คู่มือการปฏิบัติงาน (Srivijaya PM)  ทั้ง 9 องค์ประกอบ

ที่ต้องทำต่อไปคือการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามระบบศรีวิชัย QA นี้ เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกตามสถานการณ์แวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยฯ เอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน QA

คำสำคัญ (Tags)#qa#srivijaya

หมายเลขบันทึก: 116945, เขียน: 04 Aug 2007 @ 22:45 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)