ประสบการณ์ในการทำงานด้านการวางแผน

prawit kandang
การวางแผน
ประสบการณ์ในการทำงานด้านการวางแผน                      ก่อนมาปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับแผน  ได้รับผิดชอบงาน ข้อมูลสารสนเทศ  สิ่งที่ได้จากการปฏิบัติ งานด้านข้อมูลสารสนเทศ  ทำให้เกิดความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลมากขึ้นทั้งในด้านที่จะนำมาใช้ประโยชน์ ทั้งในด้านที่จะค้นหาข้อมูลมาได้อย่างไร ธรรมชาติของข้อมูลเป็นอย่างไร  การให้ความสำคัญกับข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ  ปัญหาอุปสรรคจากการทำงานด้านข้อมูลต่าง ๆ     ตลอดจนเชื่อมโยงไปถึงเทคโนโลยี ด้านต่าง ๆ เช่นการใช้คอมพิเตอร์  รู้จักใช้โปรแกรมฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมเพื่อเก็บข้อมูล โยงไปถึงงานด้านการวางแผน   ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลเป็นตัวนำทางในการวางแผน                     การจัดทำแผนในฐานะที่เป็นผุ้ที่รับผิดชอบงานแผนโดยตรง   ได้ศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้อง ในด้านการวางแผน(หมดค่าตำราไปหลาย) เพื่อนำมาประยุกต์ในการใช้งานที่รับผิดชอบ ( เป็นการทำ KM ที่เกิดจากการใฝ่รู้โดยตนเอง  ) ปรับปรุงงานที่รับผิดชอบให้ ดีขึ้นเรื่อย ๆ  ( โดยใช้กระกระบวนการ PDCA   ตั้งแต่ยังไม่รู้จักคำว่า PDCA  คืออะไร  เป็นการทำไปโดยอัตโนมัติ  )                    กระบวนการในการจัดทำแผน  ได้จัดทำโดยยึดหลักของการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ โดยจัดให้มีการประชุม ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้พิจารณาโครงการร่วมกัน มีการวิพากษ์แผนร่วมกัน เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดในการพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1  ในแต่ละปีให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี                   สิ่งที่พบเห็นจากการทำงาน( ปัญหา) มีมากมายหลายประเด็น  ซึ่งสิ่งที่พบเห็นล้วนเป็นปัจจัย แห่งความสำเร็จต่อการจัดทำแผนทั้งสิ้น อาทิ งบประมาณที่มีค่อนข้างจำกัด  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในระดับต่าง ๆ  ในการขับเคลื่อนแผน  ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดทักษะในการเขียนโครงการ ฯลฯ                    สิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผน  คือการพัฒนาทั้งตัวบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนในด้านทักษะ  ความรู้ ความชำนาญ  และพัฒนาในด้านกระบวนการ วิธีการ รูปแบบ เนื้อหาสาระ โครงสร้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารแผนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 ให้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพื่อบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km-plan

คำสำคัญ (Tags)#การวางแผน

หมายเลขบันทึก: 116517, เขียน: 03 Aug 2007 @ 10:05 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)