มหกรรมตลาดนัดการจัดการความรู้ ๔ ภูมิภาค โครงการ EdKM ครั้งที่ ๒ : ภาคเหนือ ตอนที่ ๔

Napintorn
ตอนจบของภาคเหนือแล้ว โปรดติดตามของภาคกลางต่อไปคะ

ตอนที่ ๓

          สำหรับในวันที่สองของมหกรรมตลาดนัดฯ  ครั้งนี้  ช่วงเช้าเป็นการเสวนาห้องย่อย  ในหัวข้อต่างๆ  ดังนี้
๑. KM  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร
- KM  สู่การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร  งาน  และองค์กร  ของโรงเรียนปรียาโชติ  สพท. นครสวรรค์  เขต ๓
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา :  กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรครู  ของโรงเรียนชุมชน ๑๑  วัดสุวรรณประดิษฐ์  สพท. พิษณุโลก เขต ๑
- การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน  ของโรงเรียนห้องสอนศึกษา  สพท. แม่ฮ่องสอน เขต ๑
๒. KM  เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน
- การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เน้นการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ – การบริโภคอาหารที่ปลอดภัยของนักเรียน ของโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้  สพท. นครสวรรค์ เขต  ๓
 - การพัฒนาความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนทอง  สพท. นครสวรรค์  เขต ๓
- KM  สู่การพัฒนาระเบียบวินัย  การสวดมนต์หมู่ และอาหารดี  ชีวีมีสุข  ของโรงเรียนเซนต์นิโกลาส  สพท. พิษณุโลก  เขต ๑
- การพัฒนาวิธีการสอนพระพุทธศาสนาให้ประสบความสำเร็จ  ของโรงเรียนจ่านกร้อง  สพท. พิษณุโลก เขต ๑ ๓.KM กับการพัฒนา  ICT  เพื่อการเรียนรู้
- การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียนการสอน  ของโรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง  สพท. นครสวรรค์  เขต ๓
- โครงการสืบค้นเทคโนโลยีสิทธิบัตรนานาชาติเพื่อพัฒนานวัตกรรมและโครงการต่อยอดเทคโนโลยีด้วย KM  ของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  สพท. พิษณุโลก เขต ๑

          ส่วนในช่วงบ่าย  เป็นเวทีเสวนา...เรียนรู้สิ่งดีๆ ของ  KM  สู่การประยุกต์ใช้พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรการศึกษา  โดยมีตัวแทนจาก  สพท. ร่วมเสวนาดังนี้
          นายสมเดช  สีแสง (สพท. นครสวรรค์  เขต ๓)
         
จากการที่ไปสอบถาม คนที่มาร่วมงานได้ทราบกระบวนการ  KM  ของหน่วยงานและโรงเรียน  ได้เทคนิคการนำ  KM  ไปสู่การปฏิบัติ  และนำไปพัฒนาในกิจกรรมของตนเอง โดยส่วนใหญ่คนที่มาเป็นคนที่อยู่ในกระบวนการนี้อยู่แล้ว  แต่เขาไม่แน่ใจว่า  สิ่งที่เขาทำใช่หรือไม่ ถูกหรือไม่  ซึ่งงานนี้ทำให้เขาทราบว่า  เขาทำถูกหรือไม่  เกิดการเทียบเคียงได้  ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  ได้เรียนรู้กิจกรรม  KM   สามารถนำประสบการณ์เดิมของตนเองเปรียบเทียบกับสิ่งที่เห็น  ทำให้ได้กระบวนการทำงานใหม่ขึ้นมา  
         ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมงาน  คือ  การจัดงาน KM  ต้องคิดถึงคนเข้าร่วมว่า เราอยากให้เขาได้อะไร  ซึ่งคือ  ต้องการให้เขาได้นำ KM  ไปใช้ได้  เกิดการรับรู้  สร้างความเข้าใจ  และทำอย่างไรให้เขานำไปใช้ได้จริง  และที่สำคัญควรมีการจัดกลุ่มคนเข้าร่วม  เพราะคนที่เข้าร่วม จะมีคนหลายกลุ่ม 

         นางศศิปรีดา  ศิริปาลกะ (สพท. แม่ฮ่องสอน  เขต ๑)
         
สพท. แม่ฮ่องสอน เขต  ๑  มีการตั้งศูนย์ KM  และโยงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ที่ ศูนย์ฯ  กลุ่มลูกค้าของเรา คือ  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน  และบุคลากร โดยพัฒนาทุกรูปแบบ  ให้เขาได้ศึกษาจาก  Explicit  Knowledge   เน้นไปที่ผู้บริหารสถานศึกษา  มีการจัดสรรหนังสือให้อ่าน  แล่วสรุปออกมาว่า  เนื้อหาเป็นอย่างไร  และจะนำไปใช้กับงานของเราได้อย่างไรบ้าง  (ขึ้นเว็บ  ใส่แฟ้ม)  มีการให้กำลังใจ ให้รางวัลสำหรับคนที่  Review ได้ดี
         สำหรับกลุ่มครูผู้สอน  มีการปฐมนิเทศครูใหม่  ให้อ่านคู่มือ  และสอบทานความเข้าใจ  มีการพูดคุยกันตลอดเวลา  โดยมีการทำ  AAR  และมีการบันทึกไว้ด้วย  เพื่อเป็นเอกสารตัวอย่างเพื่อให้กับครูรุ่นต่อๆ ไปได้

          นายเกรียงศักดิ์  สุวรรณวัจน์ (สพท. พิษณุโลก เขต ๑) 
         
. เรียนรู้อะไรบ้าง
- ได้ความรู้เพิ่มเติม  จากการดูตัวอย่าง ทั้งนิทรรศการ  การพูดคุย
- การประยุต์
- การจัดการ KM  ที่ใช้กับการบริหารจัดการสถานศึกษา
          ๒. นำไปใช้ได้อย่างไรบ้าง
- ใช้จัดทำและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
          ๓. มีคำถามใดบ้าง
- การทำ KM  มีขั้นตอนอย่างไร
- บุคลากรในโรงเรียนมีปัญหาในการจัดทำ KM
- การทำ  KM  ที่ลงลึกถึงผู้เรียน
          ๔. แนวทางการขับเคลื่อน  KM  คือ
- คนที่มาเกี่ยวข้องกับ KM ต้องปรับตัว ความคิด  กระบวนการคิด  ปรับใจ  เห็นคุณค่าของคน
- รู้จักตัวเองให้สมบูรณ์และมากขึ้น  รู้จักงาน เพื่อรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง  รู้จักคน  คือ  การประสานงาน
- ต้องโยงไปสู่การพัฒนาเครือข่าย

         สำหรับช่วงสุดท้ายเป็นการชื่นชม ยินดี มอบรางวัล  และเกียรติบัตรกับผู้เข้าร่วมงาน  ซึ่งต่างก็ได้รับรางวัลเล็กๆ น้อยๆ  กันทั่วทุกองค์กร  ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจได้ดี

ภาพบางส่วนของงานและนิทรรศการ

 

โรงเรียนปรียาโชติ

 

 ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจใฝ่เรียนรู้

        โปรดติดตามการสรุปสาระสำคัญของมหกรรมตลาดนัดฯ  ครั้งที่ ๓  ภาคกลาง  ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่  ๒๑-๒๒  กรกฎาคม ๒๕๕๐  ณ  โรงแรมวรบุรี  อโยธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Napintorn

คำสำคัญ (Tags)#edkm erkm#มหกรรม km 4 ภูมิภาค

หมายเลขบันทึก: 116508, เขียน: 03 Aug 2007 @ 09:50 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

  • ตามติดมาตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนกระทั่งถึงภาคเหนือค่ะ
  • เฝ้ารอคอยภาคกลาง
  • และจะคอยติดตามไปถึงภาคใต้ค่ะ
  • รักษาสุขภาพด้วยนะคะ...