ในวันนี้ผมได้ตั้งคำถามแบบสบาย ๆ ว่า “คาดหวังอะไรบ้างกับการเรียนวิชานี้ ทั้งจากตัวเนื้อหาวิชา และจากตัวผู้สอน” ให้นักศึกษาที่เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (The Economics of Public Health) ได้ตอบกัน บรรยากาศตอนหลังจากที่ได้รับกระดาษที่ผมนำมาให้เริ่มเงียบ ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาเขียน เสียงคุยค่อย ๆ เงียบ ผมชักใจไม่ดี ด้วยมุ่งหวังว่าไม่ให้เครียด แต่ดูเขาเครียด หรือเขาเอาจริงเอาจัง ผมจึงได้แหย่เล่นไปว่า “ไม่ได้สอบเอาคะแนน ไม่ต้องเครียด จะลอกกัน คุยกันก็ได้” ก็พอได้หัวเราะ อันนี้แปลกนะ เวลาให้ลอกกันได้จะไม่ลอก แต่พอแยกโต๊ะห้ามไม่ให้ดูกัน กลับจะดูหรือลอกของเพื่อน

     เทอมนี้ผมไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (The Economics of Public Health) รหัส 4074201 2(2-0) ปีการศึกษา 2548 ภาคการเรียนที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) Bachelor of Science (Community Health) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีนักศึกษาเพียง 17 คน เป็นปีสุดท้าย เทอมสุดท้าย ก็จะจบรับปริญญากันแล้ว (ถ้าจบแฮะ) ลองมาดูความคาดหวังที่ตั้งไว้ตามโครงสร้างวิชา และผมปรับเพิ่ม (ไม่ลด เพราะลดไม่ได้) โดยเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ดังนี้

          1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข พร้อมทั้งยกตัวอย่างการนำไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวันได้

          2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานได้ โดยใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และการประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์

          3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดทำรายงานสรุปผลการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอเพื่อการตัดสินใจต่อผู้บริหารได้

     จากนั้นก็ให้นักศึกษาลองเขียนของนักศึกษาในแต่ละคนออกมาว่า “คาดหวังอะไรบ้างกับการเรียนวิชานี้ ทั้งจากตัวเนื้อหาวิชา และจากตัวผู้สอน” โดยที่ยังไม่ทราบความคาดหวังของรายวิชา ก่อนที่จะเปรียบเทียบกันดู ซึ่งจะได้ตามบันทึกในข้อคิดเห็นครับ