คาดหวังอะไรบ้างกับการเรียนวิชานี้

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (The Economics of Public Health)

     ในวันนี้ผมได้ตั้งคำถามแบบสบาย ๆ ว่า “คาดหวังอะไรบ้างกับการเรียนวิชานี้ ทั้งจากตัวเนื้อหาวิชา และจากตัวผู้สอน” ให้นักศึกษาที่เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (The Economics of Public Health) ได้ตอบกัน บรรยากาศตอนหลังจากที่ได้รับกระดาษที่ผมนำมาให้เริ่มเงียบ ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาเขียน เสียงคุยค่อย ๆ เงียบ ผมชักใจไม่ดี ด้วยมุ่งหวังว่าไม่ให้เครียด แต่ดูเขาเครียด หรือเขาเอาจริงเอาจัง ผมจึงได้แหย่เล่นไปว่า “ไม่ได้สอบเอาคะแนน ไม่ต้องเครียด จะลอกกัน คุยกันก็ได้” ก็พอได้หัวเราะ อันนี้แปลกนะ เวลาให้ลอกกันได้จะไม่ลอก แต่พอแยกโต๊ะห้ามไม่ให้ดูกัน กลับจะดูหรือลอกของเพื่อน

     เทอมนี้ผมไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (The Economics of Public Health) รหัส 4074201 2(2-0) ปีการศึกษา 2548 ภาคการเรียนที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) Bachelor of Science (Community Health) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีนักศึกษาเพียง 17 คน เป็นปีสุดท้าย เทอมสุดท้าย ก็จะจบรับปริญญากันแล้ว (ถ้าจบแฮะ) ลองมาดูความคาดหวังที่ตั้งไว้ตามโครงสร้างวิชา และผมปรับเพิ่ม (ไม่ลด เพราะลดไม่ได้) โดยเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ดังนี้

          1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข พร้อมทั้งยกตัวอย่างการนำไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวันได้

          2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานได้ โดยใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และการประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์

          3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดทำรายงานสรุปผลการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอเพื่อการตัดสินใจต่อผู้บริหารได้

     จากนั้นก็ให้นักศึกษาลองเขียนของนักศึกษาในแต่ละคนออกมาว่า “คาดหวังอะไรบ้างกับการเรียนวิชานี้ ทั้งจากตัวเนื้อหาวิชา และจากตัวผู้สอน” โดยที่ยังไม่ทราบความคาดหวังของรายวิชา ก่อนที่จะเปรียบเทียบกันดู ซึ่งจะได้ตามบันทึกในข้อคิดเห็นครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (16)

อาสัน หง๊ะเจะแอ
IP: xxx.90.236.207
เขียนเมื่อ 
-  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
-  นำความรู้ที่ได้มาบริหารจัดการในส่วนของงบประมาณ
-  นำความรู้ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวัน
อาสัน  หง๊ะเจะแอ  476277019
วีรวัฒน์ ล่าโยค
IP: xxx.90.236.207
เขียนเมื่อ 
-  เพื่อการศึกษา เรียนรู้  เกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
- เพื่อนำความรู้ที่ได้ นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
-  เพื่อวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในการบริหารจัดการ
-  เพื่อเป็นการวางแผนในการปฏิบัติงานระยะยาว
นายวีรวัฒน์  ล่าโยค  476277010
สายัญ ศรีนาค
IP: xxx.90.236.207
เขียนเมื่อ 
-  ประสบการณ์ใหม่ ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข, สถานการณ์ที่แท้จริงในระดับประเทศ ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
-  วิเคราะห์สถานการณ์อย่างง่ายๆ ได้ เมื่อเรียนจบ
-  สามารถนำความรู้ไปใช้ได้ เมื่อจบหรือกลับไปทำงาน
-  เข้าใจในหลักการทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขพอสมควร
นายสายัญ  ศรีนาค  476277015
ณัฐโชค บูเก็ม
IP: xxx.90.236.207
เขียนเมื่อ 
-  มีความรู้เพิ่มขึ้นทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
-  เพื่อต้องการแนวคิดใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
-  อยากได้มีประสบการณ์ใหม่ด้านเศรษฐศาสตร์  เพื่อนำไปปฏิบัติงาน
นายณัฐโชค  บูเก็ม  476277002
อิสมาแอ กือตุ
IP: xxx.90.236.207
เขียนเมื่อ 
-  ความรู้ในเรื่องเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
-  แนวคิดใหม่ๆ ในเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
-  อยากได้ประสบการณ์ของอาจารย์เพื่อไปดำเนินการ
นายอิสมาแอ  กือตุ  476277018
วไลภรณ์ สุขทร
IP: xxx.90.236.207
เขียนเมื่อ 
-  ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรการเรียน
-  นำความรู้จากการเรียนไปพัฒนา/ประยุกต์ใช้กับการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา
-  จะได้ทราบว่า “เศรษฐศาสตร์” กับ “สาธารณสุข” ไปด้วยกันอย่างไร --> นำไปปฏิบัติอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับสุขภาพของประชาชน
นางวไลภรณ์  สุขทร  476277012
ราชันต์ ศรีนวล
IP: xxx.90.236.207
เขียนเมื่อ 
-  การนำความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์นำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านสาธารณสุข สามารถวิเคราะห์การนำทรัพยากรต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด วิเคราะห์หาปัญหาอุปสรรค ความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน และแนวทางการพัฒนางานสาธารณสุขได้ถูกต้องและครอบคลุม สามารถบริหารจัดการระบบงานสาธารณสุขได้
นายราชันต์  ศรีนวล  476277006
สุภาวณี ยูโซ๊ะ
IP: xxx.90.236.207
เขียนเมื่อ 
-  อยากจะรู้ในเรื่องการบริหารการจัดการของการเงินการคลังในสำนักงาน
-  อยากรู้ว่าจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประโยชน์มากที่สุด และให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดจะทำอย่างไร
-  อยากมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขมากขึ้นมากกว่านี้
-  อยากจะเก่งในเรื่องเศรษฐศาสตร์
นางสุภาวณี  ยูโซ๊ะ  476277016
วีระ สุวรรณละเอียด
IP: xxx.90.236.207
เขียนเมื่อ 
-  สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
-  นำประสบการณ์ในการทำงานของผู้สอนมาปรับใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคตของผู้เรียน
-  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเงินการคลังและนโยบายที่เกี่ยวข้องในระบบงานสาธารณสุขปัจจุบัน
-  ทราบแนวโน้มการดำเนินงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในอนาคต
นายวีระ  สุวรรณละเอียด  476277011
มยุรา ชูทอง
IP: xxx.90.236.207
เขียนเมื่อ 
-  อยากรู้เรื่องการบริหารจัดการการเงินการคลังในสำนักงาน
-  ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรการเรียน
-  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
-  อยากรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์กับสาธารณสุขมากขึ้นกว่านี้
นางมยุรา  ชูทอง  476277004
สว่าง บุณยะนันท์
IP: xxx.90.236.207
เขียนเมื่อ 
-  อยากมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบสุขภาพของประเทศไทยทั้ง 4 มิติในงานหรือความเกี่ยวข้องกับการนำกระบวนการและหลักการทางด้านเศรษฐศาสตร์มาใช้หรือประยุกต์ใช้ ตลอดจนทราบทิศทางการดำเนินงานปัจจุบัน
-  เศรษฐศาสตร์มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไรกับงานสุขภาพมีการยกตัวอย่างประกอบ ประโยชน์จากการเรียน ข้อดี ข้อเสีย
นายสว่าง  บุณยะนันท์  476277014
วรวิทย์ กาเส็มส๊ะ
IP: xxx.90.236.207
เขียนเมื่อ 
-  อยากให้เรียนในระบบการมีส่วนร่วม คือ พูดคุยสถานการณ์ปัจจุบันให้มาก ไม่อยากเน้นเรื่องทฤษฎีมาก เพราะแต่ละพื้นที่การทำงานต่างกัน เน้นการนำไปใช้ให้มากๆ
-  อย่ากดเกรด จะช่วยให้ นศ. ได้เกรดสะสมสูง เพื่อมีโอกาสต่อ ป.โท
นายวรวิทย์  กาเส็มส๊ะ  476277007
ชายขอบ
IP: xxx.90.236.192
เขียนเมื่อ 
     ความคาดหวังของ นศ.ที่เขียนไว้ ผมจะได้นำมา AAR (After Action Review) หลังเรียนรู้ผ่านไปแล้ว ท่านใดที่ยังไม่ได้ใส่ความคาดหวังไว้ ก็ขอให้ใส่ไว้ด้วยครับคราวหน้าผมจะได้สรุปในภาพรวม และถือว่าเป็น Commitments ระหว่างกันนะครับ ท่านก็จะสามารถประเมินผมได้ ผมก็ประเมินท่านได้ตามนี้ (ดีไหม?)
นาย คมสรรค์ ชื่นรัมย์
IP: xxx.113.77.41
เขียนเมื่อ 

ความคาดหวัง

- เมื่อเรียนวิชานี้แล้ว สามารถวิเคราะห์ การจัดสรรค์และการเบิกจ่ายงบประมาณ

- สามารถนำความรู้ที่ได้มากำหนดหรือประยุกใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน

-อยากทราบหลักการของเศรฐศาสตร์ การวิเคราะห์นโยบายและแผน

คมสรรค์ ชื่นรัมย์  476277001

นายยุทธนา กาฬสุวรรณ 476277005
IP: xxx.7.139.236
เขียนเมื่อ 
ความคาดหวังข้อวิชานี้ของผมคือเพื่อได้ทราบถึง ผลกระทบต่างๆหรือกระบวนการต่างๆ ที่ทางสาธารณสุขได้ให้กับประชาชนว่ามีอะไรบ้าง มีเทคนิกอะไรบ้างที่จะอยู่ในชุมชนเพราะผมที่ได้รับไปบรรจุที่นราธิวาสนั้น ผมไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ ไม่รู้ระบบเศรษฐศาสตร์ที่พี่ๆเขาบริหารอยู่เลย จึงบ้างครั้งก็ไม่ทราบว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะเหมาะสม (ในช่วงแรก)แต่อยู่ไปนานเข้าก็พอจะทราบอยู่บ้าง ว่าทำงานหนังหรือเบาก็มีค่าเท่ากัน  ผมขอขอบคุณอาจารย์มากที่มาสอนพวกผมจึงได้รู้ว่า ควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร ที่ไม่ได้เสียเปรียบคนอื่น ๆ คับ
476277005
นายอาดัม แวดาย๊ะ 476277017
IP: xxx.7.139.236
เขียนเมื่อ 

คาดหวังกับวิชานี้

ความรู้ใหม่ๆด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสถานการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบัน ว่ามีความสัมพันธ์กับแผนนโยบายที่เขียนกับการทำงาน เพื่อความเข้าใจในหลักการทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขพอควร สามารถนำความรู้ที่เรียนมานำไปใช้ได้ในสถานที่ทำงาน และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์อย่างง่ายๆได้