บทบาทของทีมนำในการ ติดตาม ควบคุม จัดสรรทรัพยากร เงินงบประมาณปี 2550

เพื่อควบคุม กำกับให้เป็นไปตามพันธกิจ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์และแผนเข็มมุ่งของสถาบัน

การประชุมเพื่อจัดสรรเงิบงบประมาณปี 2550

เมื่อวันที่ 28 ธค 48     ผอ สถาบันธัญญารักษ์ได้เชิญฝ่ายฝ่ายแผนงาน  ผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนจากกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ  กลุ่มภารกิจอำนวยการและกลุ่มภารกิจวิชาการ   มาร่วมกันทบทวนแผนงานโครงการที่ใช้เงินงบประมาณของปี  2550   เพื่อควบคุม กำกับให้เป็นไปตามพันธกิจ นโยบาย  แผนยุทธศาสตร์และแผนเข็มมุ่งของสถาบัน  โดยสาระสำคัญอยู่ที่
 • มีการทบทวนประเด็นในเรื่อง  วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้  ที่ได้มีการนำเสนอจากหน่วยงาน   ถึงความจำเป็น ความเหมาะสม  ความสอดคล้องกับพันธกิจ  เข็มมุ่งของสถาบัน 
  • พบว่า  มีการเสนอโครงการวิจัยน้อย     ฝ่ายวิจัยควรทำหน้าที่ Facilitate ให้มีบรรยากาศการวิจัยในองค์กรให้มากขึ้น
  • โครงการวิจัย  ไม่คอยทันต่อสถานการณ์  แต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เนื่องจากผ่าน วช แล้ว      จึงหาทางออกโดยให้มีการปรับวัตถุประสงค์และเนื้อหาหลังได้รับอนุมัติแล้วให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  
  • ควรมี โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานมากขึ้น เช่นในเรื่อง  Harm reduction , Alternative medicine ,  High risk group
  • ให้จัด Grouping  โครงการทั้งหมด  แยกตามหัวเรื่อง Technology Assesment   Reserch and development   และ  Criteria
  • เพิ่มวิจัยสำรวจคุณภาพมาตรฐานของสถานบริการที่ขึ้นทะเบียน ทั่วประเทศ 2 – 3 ร้อยแห่ง (ปี 49)
  • วิจัยศึกษารูปแบบเพื่อบูรณาการการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ทั้ง 3 ระบบ (ปี 49)
  • วัจัยพัฒนารูปแบบการลดการติดเชื้อ Hiv ในผู้ป่วยยาเสพติด  (ปี 50)
 • มีการทบทวนประเด็นในเรื่อง  โครงการฝึกอบรมต่างๆ
  • เพิ่มโครง   อบรมเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับพยาบาล 4 เดือน
  • บางโครงการ พิจารณาแล้ว จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนชื่อโครงการ   เนื้อหา  เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกคุณภาพ จาก ทพ.ชุมพล



ความเห็น (0)