บทความสำหรับลูก

บทความสำหรับลูก
บทความสำหรับลูก


ในยุคที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว หน่วยเล็กที่สุดของสังคม คือครอบครัว ย่อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ ในวันหนึ่งๆ พ่อและแม่ต้องใช้เวลาในการ เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเทคโนโลยีเหล่านี้ ในขณะที่การเลี้ยงลูกยังคงเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องเลี้ยงด้วยตนเอง ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ และความรับ ตลอดเวลาในการเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กจนโต เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหล่านี้ไม่สามารถจะทดแทนภาระนี้ได้
ถ้าเปรียบเทียบการเลี้ยงลูกกับการปลูกต้นไม้ที่เราเริ่มต้นปลูกตั้งแต่ยังเป็นเมล็ด เราคงต้องจัดเตรียมดินและพันธุ์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้เมล็ดจากพันธุ์ไม้ที่ดี เมื่อหว่านเมล็ดลงดินแล้วจำเป็นต้องรดน้ำจนต้นอ่อนโผล่เหนือพื้นดิน ระยะนี้ต้องฟูมฟักต้นอ่อนมาก ควรบังแดดและกำจัดแมลงต่างๆที่อาจมารบกวนต้นอ่อนได้ เมื่อต้นอ่อนโตขึ้น เรายังคงต้องรดน้ำใส่ปุ๋ย และคอยตัดแต่งกิ่งที่ขึ้นผิดทิศทาง จนในที่สุดได้ลำต้นสูงใหญ่ที่มีรากฐานมั่นคง ทนต่อพายุและศัตรูพืชต่างๆได้ จึงหมดหน้าที่ของผู้ดูแลเสียที การเลี้ยงลูกก็เช่นกัน พันธุกรรมของพ่อและแม่ในทุกๆด้านมีผลให้ได้ลูกที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับพันธุกรรม ความเอาใจใส่ของพ่อและแม่ต่อลูกขณะเยาว์วัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตของลูก เพื่อให้ลูกได้สมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญา สุขภาพพลานามัย บุคลิกภาพ และพฤติกรรม ก่อนที่จะผลักดันเข้าสู่สังคมของโลกภายนอก

ศ.นพ.พิภพ จิรภิญโญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ratiratchaimongkolความเห็น (15)

ซีซี่
IP: xxx.170.161.246
เขียนเมื่อ 

จากบทความที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากการที่พ่อแม่ปล่อยให้ลูกอยู่กับสื่อเทคโนโลยีมากๆทางที่ดีพ่อแม่ควรมีเวลาที่จะมาดูแลเอาใจใส่ลูกให้มากๆ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหล่านี้ไม่สามารถจะทดแทนภาระนี้ของพ่อแม่ได้ จะเห็นว่าพันธุกรรมของพ่อและแม่ในทุกด้านมีผลให้ลูกใกล้เคียงกับพันธุกรรม การที่พ่อแม่เอาใจใส่ลูกในวัยเยาว์มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของลูกเพื่อให้ลูกได้สมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา สุขภาพอนามัย  บุคลิกภาพและพฤติกรรม  ก่อนที่จะให้เด็กเข้าสู่สัมคมของโลกภายนอก

mattanut
IP: xxx.155.54.246
เขียนเมื่อ 

จากบทความข้างต้นจะเห็นว่าสังคมปัจจุบันจะอยู่กับเทคโนโลยีเป็นส่วนมาก จะสะดวกสบายทุกอย่างื โดยเฉพาะสมัยนี้การอบรมเลี้ยงดูลูก พ่อแม่สมัยนี้จะเลี้ยงลูกแบบสมัยใหม่ ตามใจลูก เช่น ให้ลูกเล่นคอมพิวเตอร์ ให้ลุกคิดเองตัดสินใจเอง

  ดังนั้นพ่อแม่ต้องดูแลเอาใจใส่ลูกอย่าปล่อยให้ลูกอยู่กับเทคโนโลยีมากเพราะสิ่งนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียได้เช่นกัน

วรวรรณ ศิริยุทธ์
IP: xxx.170.161.248
เขียนเมื่อ 
จากบทความนี้ทำให้เราได้เห็นถึงการเลี้ยงลูกที่ผิดเราควรเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความอบอุ่นและการใกล้ชิดพ่อแม่มากกว่าเทคโนโลยี
พนิดา001
IP: xxx.170.161.250
เขียนเมื่อ 
จากบทความข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่าครอบครัวมีบทบาทสำคัญที่สุดในการอบรมเลี้ยงดูลูกอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่จะละเลยหน้าที่ตรงนี้ไปดังนั้นลูกจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่เป็นสำคัญ
จุรีรัตน์
IP: xxx.155.54.248
เขียนเมื่อ 
จากบทความข้างต้นเห็นว่าสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจะมีผลกระทบต่อครอบครัวดังนั้นพ่อแม่เป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกมากที่สุดจึงควรดูแล ให้ความรักและเอาใจใส่กับลูกให้มาก
ณัฐฐา
IP: xxx.144.160.245
เขียนเมื่อ 
สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับลูก  คือพ่อแม่ การเลี้ยงดูของพ่อแม่จะส่งผลต่อพฤติกรรมและความรู้สึกของเด็กเป็นอย่างมาก  การดูแลลูกด้วยตนเองให้มากที่สุดจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวนั้นดีขึ้นด้วย
wichada
IP: xxx.155.54.249
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับบทความนี้เพราะครอบครัวเป็นรากฐานที่สำคัญของชีวิตเด็ก โดยเฉพาะการเลี้ยงดูเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป
นรีรัตน์
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
ไม่ว่าโลกจะหมุดอีกกี่รอบหรืออะไรจะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับคนทุกคนความรัก ความเข้าใจ การเอาใจใส่ซึ่งกันและกันในครอบครัวยังเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้โลกนี้อยู่ได้ตลอดไป
chulaporn
IP: xxx.170.161.248
เขียนเมื่อ 
จากบทความจะเห็นได้ว่าครอบครัวนั้นมีความสำคัญกับเลี้ยงดูเด็กและในปัจจุบันผู้ปกครองให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากขึ้นทำให้ส่งผลกระทบต่อเด็กในทางที่ดีและไม่ดี
เพ็ญพร
IP: xxx.144.160.245
เขียนเมื่อ 
ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปซักแค่ไหนก็จะเห็นได้ว่าการที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาได้นั้นอยู่ที่พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูที่จะช่วยกันฟูมฝัก ดูแลให้เด็กนั้นเติบใหญ่  เป็นผลิตผลที่ดีของชาติ  ดังนั้นสิ่งที่จะมาช่วยหล่อเลี้ยงนั้นต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์  ไม่ว่าจะเป็น การดูแล  อบรม  การเอาใจใส่  ให้ความรักความเมตตา  ความเข้าใจจากผู้ปกครอง  ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยคำจุนให้เด็กเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
sureerat
IP: xxx.155.54.247
เขียนเมื่อ 
จากบทความนี้จะห็นได้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างมากครอบครัวจึงมีความสำคัญที่จะเลี้ยงดูและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อลูกเพราะเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญมากต่อเด็กในปัจจุบัน
wanarat
IP: xxx.170.161.249
เขียนเมื่อ 
"พ่อและแม่ต้องใช้เวลาในการ เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเทคโนโลยีเหล่านี้ ในขณะที่การเลี้ยงลูกยังคงเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องเลี้ยงด้วยตนเอง ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ และความรับ ตลอดเวลาในการเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กจนโต เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหล่านี้ไม่สามารถจะทดแทนภาระนี้ได้" คำกล่าวที่กล่าวมาข้างต้นนี้ข้าพเจ้าชอบและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง
ตวงพร
IP: xxx.11.96.253
เขียนเมื่อ 
จากบทความเห็นได้ว่าไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือครอบครัว  การใส่ใจให้คำแนะนำที่ถูกต้องจากพ่อแิม่ย่อมดีกว่าปล่อยให้เทคโนโลยีเลี้ยงลูก
สมัย
IP: xxx.155.54.248
เขียนเมื่อ 

ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตของคนส่วนใหญ่แต่สำหรับเด็กแล้วสิ่งที่สำคัญที่เขาต้องการคือการได้รับความรัก  ความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่จากพ่อแม่  ไม่ใช่เทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุด

ปาริชาติ
IP: xxx.170.161.247
เขียนเมื่อ 

ยิ่งเทคโนโลยีมากขึ้นเท่าไรก็มีผลกระทบต่อครอบครัวเท่านั้น ความเอาใจใส่ของพ่อและแม่ต่อลูกขณะเยาว์วัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตของลูก เพื่อให้ลูกได้สมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญา สุขภาพพลานามัย บุคลิกภาพ และพฤติกรรม ก่อนที่จะผลักดันเข้าสู่สังคมของโลกภายนอก โดยมีพื้นฐานทางจิตใจที่ดีไม่ทำให้เด็กติดเทคโนยีมากไป