วิทยานิพนธ์ 3 บท

การใช้ TPM พัฒนาศักยภาพของพนักงานฝ่ายบริหารของธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์:กรณีศึกษา บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วิทยานิพนธ์ บทที่ 1-3 เป็นการทำวิทยานิพนธ์ในเรื่อง "การใช้ TPM พัฒนาศักยภาพของพนักงานฝ่ายบริหารของธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ : กรณีศึกษา บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) "เป็นวิทยานิพนธ์ที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของ TPM ว่านอกจากจะใช้ในการดูแลเครื่องจักร, อุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการใช้งานและลดความสูญเสียต่างๆ เช่น จากการหยุดชะงักทำให้ผลิตไม่ได้ ส่งผลต่อการส่งมอบฯลฯ แล้วยังสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีระดับสูงขึ้นในด้านต่างๆ ตามเกณฑ์ประเมินศักยภาพของบริษัทฯ โดยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) แบบ O1 x O2 โดยเป็นประชากร 33 คน ในฝ่ายงานพัฒนาคุณภาพ และผลิตภัณฑ์ของบริษัท

http://gotoknow.org/file/wichai/NO1_3.zip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Data_wichaiความเห็น (0)