Root cause analysis เรื่องผู้ป่วยหลบหนี โดยกลุ่มภาระกิจบริการวิชาการและทีมสหวิชาชีพ

  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2549 ที่ผ่านมา  กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ (พยาบาล)และทีมสหวิชาชีพ ได้จัดประชุมขึ้น  โดยนำผลจากการทำ Workshop ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาผู้ป่วยหลบหนี   และผลการการทำ Focus group ผู้ป่วยในระบบ Fast model  ถึงสาเหตุของการหลบหนีและแนวทางป้องกัน     นำข้อมูลทั้งหมดมาบูรณาการเข้าด้วยกัน  สรุปเป็นสาเหตุราก  และ แนวทางปฏิบัติในการป้องกันปัญหาที่จะนำไปปฏิบัติจริง 

  โดยแบ่งกลุ่มสาเหตุได้ต่อไปนี้

  1. พฤติกรรมและลักษณะนิสัยของตัวผู้ป่วยเอง
  2. สิ่งแวดล้อมและกระบวนการดูแลขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในความดูแลของ คุมประพฤติ
  3. สิ่งแวดล้อมและกระบวนการดูแลขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในสถาบันธัญญารักษ์
  4. ปัญหาเรื่องญาติ ครอบครัว และอาชีพ

ส่วนแนวทางแก้ไขปรับปรุง ที่จะนำไปปฏิบัติจริง  รอผลจากกลุ่มการพยาบาลอยู่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกคุณภาพ จาก ทพ.ชุมพลความเห็น (0)