ทบทวนอุบัติการณ์ Steven Johnson syndrome

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา    องค์กรแพทย์ได้ทำกิจกรรม ทบทวนอุบัติการณ์ที่สำคัญ  โดยนำ case  ผู้ป่วยที่เกิด Steven  Johnson  syndrome   ขณะที่รักษาตัวอยู่ในสถาบัน    และได้ Refer ต่อ ไปยังรพ.สมเด็จพระเทพฯ แล้ว    โดยได้มีการทบทวนวิชาการ ของโรคนี้  และวิเคราะห์ โอกาสพัฒนาจากกรณีนี้   ซึ่งได้แนวทางปรับปรุงคือ    ควรมีการจัดทำ CPG  ในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้  ทั้งในส่วนของแพทย์และพยาบาล   เนื่องจากเป็นโรคที่มีความเสี่ยง ความรุนแรงสูง   หากผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสม  จะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่อันตราย  และอาจเกิดการฟ้องร้องได้ ดังที่เคยมีตัวอย่างในโรงพยาบาลอื่นมาแล้ว

โดยมอบหมายให้ ทีมสหวิชาชีพบำบัดด้วยยา และองค์กรแพทย์ เป็นผู้รับผิดชอบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกคุณภาพ จาก ทพ.ชุมพลความเห็น (0)