พัฒนาการขนส่งทางน้ำของจัุงหวัดขุมพรให้สามารถเชื่อมโยงระบบขนส่งต่อเนื่อง มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 4 สาขาชุมพร มีเจ้าหน้าที่ 7 คน แบ่งเป็นกลุ่มภาระกิจ 1 กลุ่ม

ประกอบด้วย นายสมพงษ์ เพชรนาค ประธาน  นายเชิดศักดิ์ พยัคฆชัยวรกุล เลขานุการ

นายธวัช อุ่ยพานิชย์ หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำ เป็นที่ปรึกษา