คณะทำงานของcoop-auditing Km พร้อมกับนำเสนอ Kv

                                            คณะทำงาน coop-auditing Km

1. คุณวันเพ็ญ         ศรีภักดี                        ประธานฯ

2. คณวรรณา          จันทร์ทอง                    เลขานุการ

3. คุณวัชรี              พิทยาภรณ์                   ผู้ช่วยเลขานุการ

4. คุณวราเทพ         สุริยชน                        กรรมการ

5. คุณรุ่งทิพย์          เอียวสินพานิช               กรรมการ

6. คุณอัจฉรา          ชูแนม                          กรรมการ

7. ทิพวรรณ            บุรีรัตน์                         กรรมการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน coop-auditingความเห็น (0)