คณะทำงาน coop-auditing Km

1. คุณวันเพ็ญ         ศรีภักดี                        ประธานฯ

2. คณวรรณา          จันทร์ทอง                    เลขานุการ

3. คุณวัชรี              พิทยาภรณ์                   ผู้ช่วยเลขานุการ

4. คุณวราเทพ         สุริยชน                        กรรมการ

5. คุณรุ่งทิพย์          เอียวสินพานิช               กรรมการ

6. คุณอัจฉรา          ชูแนม                          กรรมการ

7. ทิพวรรณ            บุรีรัตน์                         กรรมการ