ใช้บล็อกเป็นเครื่องมือจัดการวารสารวิชาการยุคใหม่


          ต่อไปนี้เป็นความฝันหรือจินตนาการล้วน ๆ    ถ้าจะมีคนหยิบไปทำก็คงต้องคิดให้ชัดยิ่งกว่านี้


          ประเทศไทย (และประเทศอื่น ๆ) ต้องการระบบวารสารวิชาการยุคใหม่ที่เป็นยุคไอที


          วารสารวิชาการเป็นเครื่องมือให้เกิดการต่อยอดความรู้   ให้เกิดปฏิสัมพันธ์หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย/นักวิชาการ   โดยที่วารสารวิชาการในรูปของกระดาษเป็นพลังสำคัญในโลกวิชาการสมัย 100 ปีก่อนจนถึงปัจจุบัน   แต่พลังดังกล่าวได้เคลื่อนไปสู่วารสารในรูปของ e-publication ในปัจจุบัน   และในอนาคตไอทีจะเป็นพลังให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย” จากการทดลองปฏิบัติในชีวิตจริง   ทำให้เกิด “ความรู้ภาพใหญ่” ได้โดยการสังเคราะห์   และการทำเหมืองข้อมูล (data mining)


          เครื่องมือที่จะช่วยให้ความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยออกมาปรากฏตัวใน cyberspace และมีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ บล็อก   


          สังคมไทยต้องการวิธีคิดเกี่ยวกับวารสารวิชาการในยุคบล็อก   ต้องการนักจัดการที่จะใช้พลังของบล็อกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย   ให้เกิดการสร้างความรู้ภาพใหญ่ขึ้นมาจากความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย


                                                                                                วิจารณ์  พานิช 
                                                                                                  21 มิ.ย.48