KV : วิสัยทัศน์

"KV ศูนย์ฯ."

KV  :  มุ่งส่งเสริมฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรด้านการเลี้ยงผึ้ง สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยได้อย่างยั่งยืนพึ่งพาตนเองได้ .

การจัดการกลุ่ม  KM

ศสพ.ชพ.(ผึ้ง)  มีอัตรากำลังในองค์กร  17  คน  โดยมี  นายประเสริฐ  นพคุณขจร  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานที่ปรึกษา  ซึ่งประกอบด้วยผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้

         1. นางวิรัตน์  ไชยช่วย      ประธานกลุ่มฯ

         2. นายสมศักดิ์   นวลขาว   รองประธานกลุ่มฯ

         3. นางภัทราภรณ์  หงษ์ทอง  เลขากลุ่มฯ

         4. นางสาวสุพรพรรณ บุญช่วย  ผู้ช่วยเลขากลุ่มฯ

สมรรถนะหลัก

         1. ศึกษา  พัฒนาการฝึกอบรม การผลิตปัจจัยการผลิตและให้บริการทางการเกษตร

         2. ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกร

         3. ผลิตปัจจัยการผลิตเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร

         4. ให้บริการทางการเกษตรและเป็นที่ปรึกษาวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร

         5.  ประสานงานวิชาการ  ติดตาม  และประเมินผลการฝึกอบรม  การผลิต  และบริการทางการเกษตร

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน bee-developmentความเห็น (1)

noy
IP: xxx.29.5.240
เขียนเมื่อ 

ดีคะ