สถาบันเกษตรกรก้าวไกล โปร่งใสด้วยบัญชี สร้างวิถีการผลิตและจำหน่าย เพิ่มรายได้แก่ครอบครัวเพื่อชุมพรที่น่าอยู่

   คู่สังคมไทย