กิจกรรมศูนย์บริการวิชาการ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แผนปฏิบัติการประจำเดือน มกราคม ๒๕๔๙

กิจกรรมศูนย์บริการวิชาการ

  แผนปฏิบัติการประจำเดือน มกราคม ๒๕๔๙ ในภาพรวม

 ๔ มกราคม ๐๙๓๐ ประชุมชุด HACC ย่อย เตรียมการนำเสนอ Best Practice 7th National forum

 ๕ มกราคม ๐๙๐๐ นำเสนอ Best Practice ที่ศูนย์บริการวิชาการ และ ปรึกษาหารือร่วมกับ ตัวแทนกรมสรรพากร เรื่องการจัด "อบรมผู้บริหารระดับกลาง" ประจำปี ๒๕๔๙

 ๖-๗ มกราคม ประชุม UKM ครั้งที่ ๑ ที่ จังหวัดมหาสารคาม

 ๙-๑๐ มกราคม วางแผนร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์ จังหวัดร้อยเอ็ด

 ๑๑ มกราคม สรุปแผนพัฒนาจาก "มุกดาหาร"

 ๑๒-๑๕ มกราคม สัมมนา การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เซโปน แขวงสวรรค์ ณ เขต

 ๑๖ มกราคม ประชุมคณะกรรมการจัดงาน นวตกรรม ๒๐๐๖

 ๑๘-๑๙ มกราคม ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น แผนปฏิบัติการ ๒๕๔๙ "ม่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย"

 ๒๑-๒๒ มกราคม ประชุมที่ปรึกษา HACC_KKU ที่ศูย์บริการวิชาการ ชั้น ๖ โดย น.พ อนุวัฒน์

 ๒๕-๒๗มกราคม งานนวตกรรมและแสดงผลงานประจำปี ม.ข ที่ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก

 ๓๐ มกราคม ๐๙๐๐ AAR ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ และ ประชุม อนุกรรมการศูนย์บริการวิชาการ ห้องประชุมกรรมการชั้น ๕

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)