โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการ พพพ.)

โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( พพพ.)

โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (โครงการ พพพ.)

แนวคิดและหลักการ :
โครงการ พพพ. เป็นหนึ่งในโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับหลักคุณธรรม เพื่อมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกหมู่บ้าน/ชุมชนภายใต้กระบวนการแผนแม่บทชุมชน ให้หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถบริหารจัดการและพึ่งพาตนเองตามวิถีชุมชน ไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนได้ อย่างยั่งยืน ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้สามารถขยายตัวร่วมกับเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ ภายใต้กรอบความยั่งยืนและความพอดี

โครงการ พพพ. เป็นโครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของหมู่บ้าน/ชุมชนบนพื้นฐานแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า โดยการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมระดับท้องถิ่นให้สามารถดำเนินงานและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม


โครงการ พพพ. มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำแผนชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนนำงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปพัฒนาเศรษฐกิจของหมู่บ้าน/ชุมชน พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มผลผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเศรษฐกิจชุมชน ในระดับครัวเรือนและหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน

 

โครงการ พพพ. ประชาชนเป็นผู้จัดตั้งคณะทำงานของหมู่บ้าน/ชุมชน กำหนดรูปแบบ การดำเนินงาน บริหารจัดการ จัดลำดับความสำคัญ และความเร่งด่วนของปัญหาด้วยตนเองอย่างสอดคล้องกับแผนแม่บทชุมชน และความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในหมู่บ้าน / ชุมชน โดยส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนอื่นๆ ให้การสนับสนุนและส่งเสริม การให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง ทำความเข้าใจและประสานความร่วมมือ

 

โครงการระบบบริหารฐานข้อมูล และการรายงานผลออนไลน์
ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพพ.)

โครงการพัฒนาต่อเนื่องระบบบริหารฐานข้อมูลและการรายงานผลออนไลน์ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพพ.) เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) เพื่อพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับแบบรายงานใหม่ และขั้นตอนการปฏิบัติการใหม่ อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของระบบให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ และอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชน ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้วยระบบ Call Center ออนไลน์ ที่มีเจ้าหน้าที่กรมการปกครองคอยตอบและไขปัญหาเกี่ยวกับโครงการ (พพพ.)  อีกทั้งยังมีระบบส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ ซึ่งทำให้กรมการปกครอง สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งจะสอดคล้องกับการรายงานผลออนไลน์ที่จะเกิดขึ้น ทำให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสามารถใช้งานระบบเดิม ร่วมกับระบบต่อเนื่องนี้ได้อย่างถูกต้อง และทันเวลากัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพพ.) ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง ที่จะดำเนินการในระยะต่อไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กรมการปกครองจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาต่อเนื่องระบบบริหารฐานข้อมูล และการรายงานผลออนไลน์  ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพพ.) ขึ้นมา
 
วัตถุประสงค์ :
        1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เกี่ยวกับโครงการ (พพพ.)  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
        2.เพื่อไขปัญหาออนไลน์จากเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง และให้บริการข้อมูลข่าวสารด้วยระบบ Call Center ผ่านอินเตอร์เน็ต  นำเสนอความเลื่อนไหวและประเด็นที่สำคัญ สำหรับเจ้าหน้าที่ราชการและประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
        3 .เพื่อรองรับการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญจากข้าราชการส่วนจังหวัด (75) และส่วนอำเภอ (876) ให้สามารถส่งเอกสารกลับมายังกรมการปกครองได้แบบออนไลน์            
        4.เพื่อให้มีระบบข้อมูลโครงการ ฯ ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน ก็มีความถูกต้องและแม่นยำสูง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
        1.ประโยชน์ ที่เป็นผลพลอยได้ของประชาชน  ที่เข้ามาใช้งาน ระบบ Call Center ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  ที่มีเจ้าหน้าที่คอยตอบปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาส   ตลอดจนแนะนำโครงการ  (พพพ.) ที่โดดเด่น  การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกองทุนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ เป็นต้น
        2.เพื่อประโยชน์เจ้าหน้าที่ราชการส่วนต่างๆ ของกรมการปกครอง สามารถส่งเอกสารที่สำคัญกลับสู่กรมการปกครองได้แบบออนไลน์ ทำให้รวดเร็ว และประหยัดเวลา อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับด้าน IT และคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น
        3. เพื่อประโยชน์เพื่อผู้บริหารกรมการปกครอง ได้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แลตอบสนองด้านระบบการจัดการด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งผู้บริหาร สามารถที่จะนำข้อมูลที่ประชาชนสงสัย และแสดงความคิดเห็น จากระบบ มาวิเคราะห์ตัดสินใจเชิงนโยบาย  และกำกับควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่มา  http://www.pppvillage.com/index.php

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดพัฒนาชุมชนเชียงใหม่

คำสำคัญ (Tags)#โครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( พพพ.)

หมายเลขบันทึก: 111555, เขียน: 14 Jul 2007 @ 21:26 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 14:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)