เสวนา UKM ครั้งที่ 1/49 (๒)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เอกสารการบรรยาย รศ.ดร.อนุมงคล ศิริเวทินจากนิด้า

เสวนา UKM ครั้งที่ 2/49 (๒)

 

 เอกสารชุดที่ ๒ ที่น่าศึกษาก่อนเข้า UKM คือ จากกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และอดีตอธิการบดีนิด้า รศ.ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน(Click) เรื่อง "การวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายนอก:เพื่อรับรองมาตรฐานระดับอุดมศึกษา (Click)"

 วัตถุประสงค์โดยรวม คือ

 ๑.เพื่อศึกษา และ ยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานของสถานศึกษา และ ประเมินคุณภาพการศึกษา

 ๒.ช่วยสะท้อนจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา

 ๓.ให้ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา และ หน่วยงานต้นสังกัด 

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากการประเมินรอบแรก คือ

 ๑.การปรับมาตรฐานเหลือเพียง ๗ มาตรฐาน

 ๒.การให้ค่าน้ำหนักของแต่ะมาตรฐาน

 ๓.การกำหนดเกณฑ์การประเมินในและตัวบ่งชี้

 ๔.การรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับสถาบัน และ กลุ่มสาขาวิชา

 ๕.การจัดทำตารางกรอกข้อมูล โดยรายงานข้อมูลต่อเนื่อง อย่างน้อย ๒ ปี

 ๖.การคำนึงถึงความแตกต่างของสถาบัน โดย

  ๖.๑ให้สถาบันเลือค่าน้ำหนักเพื่อตอบสนองต่อ จุดเน้นของสถาบัน

    ๖.๑.๑ เน้นวิจัย

    ๖.๑.๒ เน้นการสอน

    ๖.๑.๓ เน้นการบริการวิชาการ

  ๖.๒จัดทำมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับ ปรัชญา และ พันธกิจ ของสถาบัน

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลือก ๖.๑.๑ เน้นการวิจัย โดยผ่านที่ "ประชุมคณบดี เมื่อคราวการประชุมวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ ( Link)"

 สามารถศึกษา จากเอกสาร ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช บันทึกไว้หลายตอน เพื่อ เรียนรู้ คำว่า "วิจัย ( Click )"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

พิเชฐ
IP: xxx.147.19.72
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์จิตเจริญ สวัสดีปีใหม่ 2549 ครับ

ผมสงสัยนิดหนึ่ง ตอนนี้อธิการบดีของนิด้า เปลี่ยนแล้วหรือครับ

JJ
IP: xxx.146.247.69
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ พิเชฐ ที่นับถือ

 สวัสดีปีใหม่ครับ ข้อมูลคลาดเคลื่อนครับ ท่านเป็นอดีตอธิการบดี ที่ปรึกษาอธิการบดี และ ปัจจุบันเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (Link) ขอบพระคุณครับ ต้องกราบขออภัยที่ลดตำแหน่งท่านครับ