แผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง

แนวการเขียนแผน
              
แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง การประหยัดพลังงานไฟฟ้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6          เวลาเรียน   3  คาบ
----------------------------------------------------------------------------------------
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
      การผลิตไฟฟ้าต้องใช้ทรัพยากรมาก และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเราจึงควรใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และรู้คุณค่า
 จุดประสงค์การเรียนรู้
    1. อธิบายผลกระทบของการผลิตไฟฟ้าต่อสภาพแวดล้อม
    
2. เขียนแผนผังความคิดวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดได้ และประโยชน์ของไฟฟ้า      
       
3. นักเรียนมีความตั้งใจในการทำงานด้วยเหตุผล
 
สาระการเรียนรู้           
   1. ศึกษาวอกฤตการณ์พลังงาน
             
       
2. ผลกระทบการใช้พลังงานเชื้อเพลิง  ภาวะเรือนกระจก และฝนกรด
               
        
3. บอกวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
               
      
4. ศึกษาวิธีการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
           
       
5. จัดทำโครงงานประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน
 
ภาระงาน/ชิ้นงาน           
      
โครงงานประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน
 
บูรณาการ   สาระภาษาไทย และสาระศิลปศึกษา  
 
(บุรณาการแบบสอดแทรก)
      
  การบูรณาการหลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              
 
1. ความพอประมาณ
                               
   
1.1 พอประมาณการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
               
  
2. ความมีเหตุมีผล
                             
      
2.1 ใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่ให้คุ้มค่า
               
 
3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
                               
     
3.1 สมาชิกในกลุ่มมีความสุขกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
                               
     
3.2 เกิดความประหยัด อดออม
               
4. เงื่อนไขความรู้
                               
     
4.1 วิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
                               
     
4.2 การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
                               
 
4.3
โครงงานประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน               
5. เงื่อนไขคุณธรรม
                             
     
5.1 ความรับผิดชอบในการทำงาน
                             
     
5.2 ความขยัน
                           
     
5.3 ความประหยัด
                
 กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นนำ   
 
1. ครูแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนรู้
    
2. ครู และนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการไฟฟ้าในโรงเรียน และบ้านของนักเรียน  ครูสุ่มถามนักเรียนเป็นรายบุคคล  ดังนี้
     * นักเรียนเคยดูบิลค่าไฟฟ้าบ้านนักเรียนแต่ละเดือนหรือไม่ว่าเสียค่าไฟฟ้าเดือนละเท่าไร    
* เครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านของนักเรียนมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 หรือไม่
    
* นักเรียนคิดว่าฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 มีความหมายว่าอย่างไร
 
ขั้นให้ประสบการณ์    
3. ครูนำสนทนาเกี่ยวกับเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า  แล้วแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3 คน ศึกษาใบความรู้ที่  1   เรื่องวิกฤตการณ์พลังงาน  และศึกษาตารางแสดงการใช้พลังงานเชื้อเพลิง จากนั้นตอบคำถามใบงานที่ 1    
4. นักเรียนช่วยกันอภิปรายเกี่ยวกับผลกระทบการใช้เชื่อเพลิง จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเตอมเกี่ยวกับภาวะเรือนกระจก  และฝนกรด
    
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดหาวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดแล้วจดบันทึกลงในใบงานที่ 2  จากนั้นส่งตัวแทนกลุ่มออกมารายงานผลหน้าชั้นเรียน
    
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาวิธีการประหยัดไฟฟ้าจากใบความรู้ที่ 3 และแผนเป็นแผนผังความคิดในใบงานที่ 3
    
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มไปศึกษาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านของนักเรียนว่า
มีฉลากไฟเบอร์ 5 หรือไม่จากนั้นครูให้ความรู้จากใบงานถึงการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ฉลากประหยัด
ไฟเบอร์ 5
ขั้นสรุปและการนำไปใช้    
8. นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำโครงงานประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน    
9. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานโครงงานประหยัดพลังงานไฟฟ้า

       
 • การมีเหตุผล
 • การสังเกต
      
 • ทักษะการคิดวิเคราะห์
 
 • การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
 • การประหยัด
 • การประหยัด
 
 • การสังเกต
 • การทำงานกลุ่ม
       
 • การทำงานกลุ่ม
 • การลงมือปฏิบัติ
 • ความรับผิดชอบ

 สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้          
 
1. ใบความรู้
               
   
2. ใบงาน
               
    
3. แบบบันทึกกิจกรรม และแบบบันทึกการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
 การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่จะประเมินประเด็นในการประเมินเครื่องมือ/วิธีการประเมิน
1. ผลงานนักเรียน(โครงงานประหยัดพลังงานไฟฟ้า)กระบวนการคิดการทำโครงงาน
 • หาข้อมูลตามที่ครูบอก
 • มีการหาข้อมูลเพิ่มเติม
 • ร่วมกับเพื่อนและพัฒนาต่อเนื่อง
 
ตรวจผลงาน  โครงงานมีความสมบูรณ์ถูกต้อง
2. ทักษะการทำงานกลุ่ม
 • ปฏิบัติตามหน้าที่
 • แสดงความคิดเห็น
 • ช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม
 
 • สังเกตพฤติกรรมในระหว่างปฏิบัติงาน
 
3. ความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จ
 • แก้ไขงานเมื่อพบความบกพร่อง
 • มีความใส่ใจการตรวจทาน
 
 • สังเกตพฤติกรรมในระหว่างปฏิบัติงานกลุ่ม
 
4. ความตั้งใจการทำงาน
 • ความตั้งใจ มุ่งมั่น กระตือรือร้นในการทำงาน
 
 • สังเกตพฤติกรรมปฏิบัติงานกลุ่ม
 
              การกำหนดแนวทางการให้คะแนน 
 รายการประเมินระดับคุณภาพ
123
ด้านปริมาณมีข้อมูลน้อยกว่าที่ครูกำหนดมีข้อมูลเท่ากับที่ครูกำหนดมีข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาชัดเจนจากแหล่งอื่นๆ
ด้านคุณภาพข้อมูลส่วนใหญ่เป็นรูปธรรม และไม่ถูกต้องข้อมูลเป็นรูปธรรม และมีการอธิบายเชื่อมโยงถึงนามธรรม( อ้างถึงข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าย้อนหลัง 1 เดือน)ข้อมูลเป็นรูปธรรม และมีการอธิบายเชื่อมโยงถึงนามธรรม( อ้างถึงข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าย้อนหลัง 2 เดือนขึ้นไป)
ผังความคิดเขียนสาระไม่ตรง และไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์มีกาจัดลำดับขั้นตอน  ความคิด  และการเชื่อมโยงเป็นบางส่วนมีความคิดสร้างสรรค์ในการลำดับขั้นตอน  ความคิดแลเชื่อมโยง
อื่นๆใช้ภาษาไม่ถูกต้องสะกดตั้งแต่ 10 คำขึ้นไปใช้ภาษาถูกต้องสะกดผิดน้อยกว่า 10 คำใช้ภาษาถูกต้องสะกดไม่ผิดเลย
ระบายสีไม่เหมาะสมระบายสีได้เหมาะสมออกนอกรูประบายสีได้เหมาะสมไม่ออกนอกรูป
 เกณฑ์การประเมินคะแนน
 11 – 15 คะแนน      มีคุณภาพดี  
   7 – 11 คะแนน     คุณภาพ  ระดับพอใช้คะแนน
ตั้งแต่ 6 ลงมา                  คุณภาพ    ต้องปรับปรุง
      
  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงวิทยาศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#แผนการสอน#km กทม เขต 3#โรงเรียนวัดช่างเหล็ก(ส.ช.ก.)

หมายเลขบันทึก: 110765, เขียน: 12 Jul 2007 @ 11:19 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 16:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

ขอบคุณมากที่สนใจ แผนการสอนที่นำเสนอเป็นแนวที่จะนำไปใช้ได้ แต่สอนภาษาอังกฤษจะนำไปใช้ได้อย่างไร

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้อง...นางสาว วาสนา ก้อ ปั้นไล้

นับว่าเป็นผลงานชั้นดีเยียมเลยค่ะ

ครูอ้อยจะขอเก็บไว้นะคะ

ขอบคุณค่ะ

ผู้สนใจ
IP: xxx.113.77.132
เขียนเมื่อ 
ครูช่วยอธิบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กับการพอเพียงเกี่ยวข้องกันอย่างไรให้หน่อยได้ไหมค่ะ
kim
IP: xxx.172.16.204
เขียนเมื่อ 

ขอแผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงวิชาภาษาไทยด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

tong
IP: xxx.10.170.176
เขียนเมื่อ 

ครูก้อคร๊าหนูเองนะค่ะตองเตยสบายดีไหมค่ะครูหนูคิดถึงครูมากน่ะค่ะอย่าลืมคิดถึงหนูด้วยน่ะค่ะจาก....แฝดนรก

มยุรี
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ 

Good idea อยากให้โพสต์แผนการสอนภาษาอังกฤษด้วยค่ะ