ขวัญ กำลังใจ การทำงาน(๑)

 คณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพภายใน แนะนำให้ "สร้าง ขวัญ กำลังใจ ในการทำงาน" ดังนั้น ท่านอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ แม่ ทีมบริหาร ร่วมกันสร้างขวัญ กำลังใจ ในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับในวันที่ ๒๙ และ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ ด้วยการมอบของที่ระลึก จัด "ลปรร ในแพ ล่องลำน้ำเซิน เหนือเขื่อนอุบลรัตน์"

อธิการบดีมอบ CD ที่ระลึกวันรับพระราชทานปริญญาดุษฏีบัณฑิต กิติมศักดิ์

ทีมบริหารมอบอุปกรณ์ยังชีพให้ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ

ทีมงานศูนย์บริการวิชาการร่วมกันแลกเปลี่ยนของขวัญ

บรรยากาศในการ ล่องแพลำน้ำเซิน

JJ