นักศึกษาคะ... อีกไม่กี่วันก็จะขึ้นปีใหม่แล้ว อาจารย์ขอถือโอกาสนี้อวยพรให้คุณทุกคนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจค่ะ

ปีหน้าเป็นปีที่พวกคุณจะสำเร็จการศึกษา จึงอยากขอเตือนว่าการเรียนสำเร็จไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดการศึกษาหรือสิ้นสุดการเรียนรู้  ช่วงระยะเวลาสั้นๆที่พวกคุณฝึกงานกันอยู่  คงทำให้พวกคุณมองเห็นแล้วว่า ทุกๆวันมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้น ทั้งที่ดีมีประโยชน์และไม่ดี  การรู้จักเลือกสิ่งที่จะสร้างสรรค์ให้ตัวของเราเจริญขึ้นอย่างงดงามนั้น ต้องอาศัยการมองหลายแง่มุม ต้องอาศัยเหตุผลและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ทุกๆวัน  จึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เกินความสามารถ หากเรามีความตั้งใจจริง

อาจารย์หวังว่าจะเห็นพวกคุณทุกคนใช้ชีวิตที่ผ่านไปแต่ละวันอย่างรู้ตัวเองว่าได้ทำการ "เรียนรู้" สิ่งที่ดีมีประโยชน์เพิ่มขึ้น และสะสมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  และจงรู้สึกเสียใจหากวันหนึ่งๆผ่านไปโดยที่เราไม่ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น! 

ปีใหม่นี้ คิดใหม่ทำใหม่ในสิ่งที่ล้วนเป็นการคิดดีทำดีนะคะ  ด้วยความปรารถนาดีจาก ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี