ศูนย์บริการวิชาการ ทบทวนเพื่ออนาคต (๒)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Thesis เมื่อเข้ารับการเสนอชื่อ

ศูนย์บริการวิชาการ ทบทวนเพื่ออนาคต (๒)

   แนวทางในการพัฒนาจากการทบทวน ( ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ปี ๒๕๔๖ ) โดยศึกษาจาก จุดอ่อนจากแบบประเมินตนเอง การวิเคราะห์จากเอกสารในการจัดทำแผนกลยุทธ์ระหว่างช่วงปี 2545-2549     การศึกษาสภาพปัจจุบันของศูนย์บริการวิชาการจากผลการประเมินคณะกรรมการชุดต่างๆ และจากการสำรวจแนวคิดจากอดีตผู้บริหารและผู้บริหารในระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชา   รวมทั้งได้ขอคำปรึกษาจาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์เมืองทอง   แขมมณี ( อดีตกรรมการศูนย์ ซึ่งล่วงลับไปแล้ว)  ดังต่อไปนี้


 แนวทางที่ 1     เป็นการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านแนวทาง     “ปัญจลักษณะพัฒนา”   โดยแนวทางนี้จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 1 ปี  รายละเอียดมีดังนี้
 การพัฒนาศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด้วยแนวทาง “ปัญจลักษณะพัฒนา”
ลักษณะที่ 1     “ปัญจปัจจัย  “   ในการพัฒนาได้แก่  
1.1 นโยบาย
1.2 วิสัยทัศน์
1.3 ปณิธาน
1.4 คำขวัญ
1.5 พันธกิจ
ลักษณะที่ 2     “ปัญจภาคี”   ในการพัฒนาได้แก่ 
2.1 ประชากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 ประชาชน
2.3 ภาคราชการ
2.4 ภาคเอกชน
2.5 ภาคนานาชาติ
ลักษณะที่ 3     “ปัญจปฎิรูป”  ในการพัฒนา  ซึ่งต้องประยุกต์  และ  “ปัญจปฎิรูปแนวทาง 
ปฏิรูปการศึกษา”  ขอ  ฯพณฯ ปองพล  อดิเรกสาร  รมต.กระทรวงศึกษาธิการ คือ
1.1 ปฏิรูประบบบริการวิชาการแก่สังคม 
1.2 ปฏิรูปการเรียนรู้ของสังคม
1.3 ปฏิรูประบบการบริหารและจัดการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.4 ปฏิรูปวิทยากรและบุคคลกรฝ่ายสนับสนุนของศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.5 ปฏิรูปทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลักษณะที่ 4     “ปัญจเทศะ”  ในการพัฒนา  ได้แก่
4.1 ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 ภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.4 ภายในประเทศไทย
4.5 ภายในประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ลักษณะที่ 5     “ปัญจมิติ”  ในการพัฒนาได้แก่
5.1 การศึกษา
5.2 คุณภาพชีวิตและคุณภาพมนุษย์
5.3 เศรษฐกิจและสังคม
5.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.5 การบริหารจัดการความรู้(Knowledge Management)และเทคโนโลยี


 แนวทางที่ 2     นำแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good  Governance)  ของรัฐบาลมาใช้อย่างจริงจังเพื่อนำมาขอ Bonus ประจำปี
                   หลักการในการปรับปรุงประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ จะคำนึงถึง
1.   หลักนิติธรรม
2.   หลักคุณธรรม
3.   หลักความรับผิดชอบของบุคลากรในศูนย์ทุกฝ่าย
4.   หลักความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้จากทุกองค์กร

หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในศูนย์บริการวิชาการ  คณะวิชาต่างๆ  ชุมชน 

 แนวทางที่ 3     ทบทวนแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เป็นหน่วยงานประสานงานกลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่แท้จริง เพื่อให้ศูนย์บริการวิชาการเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิชา/หน่วยงานที่มีศักยภาพต่างๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่แท้จริง   จะต้องรวบรวมและทบทวนทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งผลงานวิจัย   องค์ความรู้ใหม่ๆโดยประสานงานกับหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ดังนี้
1.   สำนักงานประสานงานประกันคุณภาพ
2.   คณะกรรมการประเมินผลมหาวิทยาลัย
3.   กองแผนงาน
4.   สถาบันวิจัยและพัฒนา
5.   ภาครัฐ
6.   องค์กรเอกชน
7.   สถาบันอื่นๆ
8.   ชุมชนที่เกี่ยวข้อง


 แนวทางที่ 4     จัดตั้งคณะทำงานเพื่อประสานงานเป็นสหสาขาวิชาของหน่วยงานต่าง ๆ
1.    โดยเชิญผู้แทนในส่วนของสาขาต่างๆทาง ศึกษาศาสตร์  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มากำหนดจุดเน้นที่สามารถทำงานร่วมกันในรูปสหสาขาวิชา  และสามารถทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.    คณะทำงานชุดต่าง ๆ  จัดให้มีเพื่อ
2.1  รวบรวมข้อมูล  องค์ความรู้  การวิจัย  จากคณะวิชาต่าง ๆ   (ข้อมูล  สารสนเทศ  Computer Update) 
2.2   การเผยแพร่  ผลงานวิจัย  องค์ความรู้
2.2.1   คณะประสานงานเพื่อจัด  สัมมนา  อบรม  สอนแก่ชุมชน
2.2.2   ประชาสัมพันธ์   สื่อมวลชนต่าง ๆ ,  Web Site ของหน่วยงาน
2.2.3   คณะประสานงานกับองค์กรนอกมหาวิทยาลัย  เช่น  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล  หอการค้า  บริษัท  หน่วยราชการ สมาคมวิชาชีพต่าง ๆ
 
 แนวทางที่ 5     การปรับองค์กรให้เหมาะสมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ทั้งหมดเป็นความตั้งใจที่จะทำในสี่ปีที่มาเป็นผู้ประสานงานครับ โดยจะต้องสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานอธิการบดี และ สภามหาวิทยาลัยต่อไป

 จึงเรียนเชิญท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แสดงคิดเห็นเพื่อ " พัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขุมปัญญาแห่งอีสาน"

JJ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)