ศูนย์บริการวิชาการ ทบทวน เพื่ออนาคต (๑)


ปณิธาน พันธกิจ นโยบายสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๔๕

ศูนย์บริการวิชาการ ทบทวน เพื่ออนาคต (๑)

 ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเน้น "มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย" ดังนั้นในการประชุม กรรมการศูนย์บริการวิชาการ ครั้งสุดท้ายของปี ๒๕๔๘ กรรมการของศูนย์ฯ ซึ่งอธิการบดี เป็นประธาน โดยตำแหน่ง และ มีกรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัย  ๙ ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ หรือ อาจารย์แม่ของเรา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่า ม.ข ตัวแทนจากสำนักงาน ก.พ เป็นต้น ดังนั้นจะมีการทบทวน "พันธกิจ และ วิสัยทัศน์ ของศูนย์เพื่อปรับแผนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในอนาคต"

 ปณิธาน         

  ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย  มีปณิธานมุ่งมั่น  คือเป็นศูนย์รวม  สหวิทยาการ  เพื่อให้บริการแก่ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ยึดมั่นการส่งเสริมและดำเนินการถ่ายทอดวิทยาการด้านต่าง ๆ    เพื่อเพิ่มโอกาสและเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สมดุลและยั่งยืน

 คำขวัญ   

  ประสานสหวิทยาการสู่ชุมชนให้กว้างไกล  ด้วยสายใยของศูนย์บริการวิชาการ

 พันธกิจ   

  ประสานและดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและนโยบายการพัฒนาประเทศ

 วิสัยทัศน์  

  เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชนชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และกลุ่มประเทศอินโดจีน

นโยบายสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นคราวประชุมครั้งที่  7/2545

  เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  2545  ได้กำหนดพันธกิจและนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย  ดังนี้

  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

นโยบาย
   เพื่อพัฒนาระบบบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้สอดคล้องกับความต้องการ  และมีบทบาทในการชี้นำสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประเทศ และประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

พันธกิจ
  ให้มีการดำเนินการโดยมุ่งเน้นพื้นฐาน  ดังนี้ การพัฒนาที่ยังยืน  อันได้แก่  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ  การพัฒนาคุณภาพคนให้มีความรู้เพื่อเพิ่มความคุ้มกันและยกระดับ  คุณภาพชีวิตการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้เข้มแข็ง  โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 จึงเรียนมาเพื่อขอทราบความเห็นครับ

JJ

หมายเลขบันทึก: 10909เขียนเมื่อ 28 ธันวาคม 2005 23:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 พฤษภาคม 2013 02:05 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี