ผลงานวิชาการ

การจัดทำผลงานวิชาการเป็นเรื่องจำเป็น
การรายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง : เป็นฐานพลังแห่งความสำเร็จในวิชาชีพครู ( กรณีของผู้บริหารโรงเรียน ) เชาวฤทธิ์  จงเกษกรณ์Email. [email protected][email protected]………………………………….. การเขียนรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษและผู้อำนวยการเชี่ยวชาญนั้น มีแนวทางและลีลาในการเขียนไม่ต่างจากศึกษานิเทศก์เท่าใดนัก ผู้เขียนขอนำเสนอบทบาทภารกิจของผู้บริหารโรงเรียนที่จะทำการเขียนตามแบบฟอร์มที่เรียกว่า วฐ๒/๑ ซึ่งเป็นการเขียนรายงานผลงานที่เกิดการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลังสองปีติดต่อกันสำหรับผู้บริหารโรงเรียน ประการแรก เป็นข้อมูลผู้ขอรับการประเมินที่เกี่ยวกับชื่อ นามสกุล อายุตัว อายุราชการกี่ปี  มีคุณวุฒิสูงสุดในสาขาวิชาเอกอะไร จากสถาบันไหน และขณะนี้ดำรงตำแหน่ง วิทยฐานะอะไร ตำแหน่งเลขที่เท่าใด และสถานศึกษาอยู่ที่ไหน สังกัดกรมกองใดและรับเงินเดือนในอันดับ ค.ศ.ใด ขั้นเงินเดือนกี่บาท เป็นต้นประการที่สอง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน  ซึ่งผู้ขอต้องระบุรายการปฏิบัติว่าเป็นสายงานบริหารสถานศึกษาที่มีหน้าที่ ดังนี้ .   หน้าที่และความรับผิดชอบ                ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสถานศึกษา  บริหารกิจการของสถานศึกษา  การวางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม กำกับ  ดูแลเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไปงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  .  หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพิเศษ.  การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ให้รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง    ปี  ติดต่อกัน  นับถึงวันที่ยื่นคำขอ  จำนวนทั้งหมด    ชุด ตัวอย่างเช่นปีที่    ระหว่างวันที่  ๑๖  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ถึงวันที่  ๑๕  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ ปีที่    ระหว่างวันที่  ๑๖  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ถึงวันที่  ๑๕  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐                ประการที่สาม จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยกล่าวถึงผลของการปฏิบัติงาน และรายงานในประเด็นต่อไปนี้                 ๓.  ผลการปฏิบัติงาน                                  ๓.๑   ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งและ             มาตรฐานวิทยฐานะ ได้แก่                                                 (๑)  การปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา(๒) บังคับบัญชาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  (๓)บริหารกิจการของสถานศึกษา(๔)การวางแผนการปฏิบัติงาน(๕)การควบคุม  กำกับ  ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ(๖)การควบคุม  กำกับ  ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ(๗)การควบคุม  กำกับ  ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล(๘)การควบคุม  กำกับ  ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงาน ทั่วไป(๙)งานอื่นที่เกี่ยวข้อง  และที่ได้รับมอบหมาย                                 ๓.๒  ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพการ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ                                                 (๑)  ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง (๑.๑)  การบังคับบัญชาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  มีอำนาจหน้าที่  บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นโยบาย   และวัตถุประสงค์ของ สถานศึกษา(๑.๒)  การวางแผนพัฒนาการศึกษา   ประเมิน  และจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา (๑.๓)  จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  การนิเทศ  และการวัดผล   ประเมินผล(๑.๔)การส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  ทั้งในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย(๑.๕)การจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา(๑.๖)การบริหารงบประมาณ  การเงิน  และทรัพย์สิน(๑.๗)การวางแผนการบริหารงานบุคคล  การสรรหา  การบรรจุ  แต่งตั้ง  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  วินัย  การรักษาวินัย  การดำเนินการทางวินัย  การออกจาการาชการ  และการอุทธรณ์  และร้องทุกข์(๑.๘) จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(๑.๙)ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง(๑.๑๐)ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน(๑.๑๑)จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา(๑.๑๒)จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน(๑.๑๓)เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป   รวมทั้งการจัดทำนิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษา  ตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ  ตามที่ได้รับมอบอำนาจ(๑.๑๔)ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายนอกจากนั้น คุณภาพการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิทยฐานะผู้บริหารโรงเรียนจะต้องกล่าวถึงตนเองว่ามีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับ  การบริหารงานในหน้าที่  กฎหมาย  ระเบียบ  ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  มีความรอบรู้ทั่วไปในระดับสูง  มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา   ด้านวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  หรือการบริหารทั่วไป  โดยแสดงให้เห็นว่า  มีการวิเคราะห์  สังเคราะห์  คิดค้น  วิจัย  และนำผลไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา  และมีการพัฒนาตน  และพัฒนาวิชาชีพ มีทักษะอย่างสูงในการบริหาร  และการจัดการสถานศึกษา  มีการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร  การจัดการศึกษา  ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเป็นผู้มีวินัย   คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ ๓..๓  ผลงานที่ปรากฏกับ  ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษาแลการจัดการศึกษา นอกจากนั้นลงานทางวิชาการที่เสนอขอรับการประเมินให้ระบุชื่อของผลงานทางวิชาการที่เสนอขอด้วยประเด็นสุดท้ายการเขียนรายงานในแบบวฐ2/1ในข้อที่4เกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เคยเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร   หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม และข้อที่ 5 เป็นผลงานทางวิชาการที่เคยได้รับอนุมัติเพื่อกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น หรือให้มีวิทยฐานะ   หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะที่สูงขึ้นสรุปแนวในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันสำหรับผู้บริหารโรงเรียน จะต้องให้ความสำคัญเจาะลึกกับเนื้อหาสาระของงานในข้อที่ 3 (ตามแบบ วฐ 2/1)ที่ทำแล้วเกิดมรรคเกิดผลจริง ส่วนวิธีการเขียนรายงานควรเขียนเป็นปีๆไป เช่น ปีที่ 1 ทำอะไร ปีที่ 2 ทำอะไร การเขียนควรเน้นทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพที่จะแสดงให้เห็นผลงานที่แท้จริง รวมทั้งผลงานทางวิชาการที่มีความสอดคล้องกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานที่ทำมีคุณภาพ และประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลังสองปีติดต่อกันจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากฏเกณฑ์อื่นๆ ของ ก.ค.ศ.ที่กำหนดไว้เช่นกัน              

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำผลงาน

คำสำคัญ (Tags)#เขียนผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 108383, เขียน: 03 Jul 2007 @ 21:56 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 12:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)