ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการคือสิ่งสำคัญในการพัฒนาอาชีพครู
การรายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง : เป็นฐานพลังแห่งความสำเร็จในวิชาชีพครู ( กรณีของครูสายผู้สอน ) เชาวฤทธิ์  จงเกษกรณ์Email. [email protected][email protected]………………………………….. การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ     ซึ่งเป็นอีกชิ้นงานหนึ่งที่ต้องส่งคณะกรรมการชุดที่  2  พิจารณาตัดสินให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ จะนำเนื้อหาสาระอะไรมาเขียนบรรยายผลการปฏิบัติงานของตนอย่างมีคุณภาพและตรงกับเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งลีลาการเขียนต้องให้ผู้อ่านผลงาน (คณะกรรมการ) มองเห็นงานที่ตนเองทำอย่างเป็นรูปธรรมก่อนอื่นจะต้องทำความเข้าใจ  หลักเกณฑ์การประเมินการให้คะแนนก่อนว่า คะแนนที่ ก.ค.ศ.กำหนดมี  100  คะแนน เกณฑ์การผ่านจะต้องให้ได้คะแนน 65 คะแนน(สำหรับครูชำนาญการพิเศษ) คะแนน  70 คะแนน (สำหรับครูเชี่ยวชาญ) และจะต้องวิเคราะห์ต่อไปว่าคะแนนในข้อใดมีมากที่สุด คำตอบ คือ ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจะเป็นหัวข้อที่ต้องเน้นย้ำให้ความสำคัญและเขียนให้มีจำนวนหน้าให้มากที่สุดและเกิดคุณภาพมากตามไปด้วยการเขียนรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูสายผู้สอน เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญนั้น มีหลักและแนวทางตลอดจนลีลาในการเขียนไม่ต่างจากศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียนเท่าใดนัก ผู้เขียนขอนำเสนอบทบาทภารกิจของครูผู้สอนที่จะทำการเขียนตามแบบฟอร์มที่เรียกว่า วฐ2/1” ซึ่งเป็นการเขียนรายงานผลงานที่เกิดการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลังสองปีติดต่อกันสำหรับครูสายผู้สอน ดังนี้ หัวข้อแรก  เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ  มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน จะต้องคำนวณหน้าในข้อนี้ไว้ประมาณ1-2/5-8 หน้า  (วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ควรเขียนประมาณ  1-2 หน้า /วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ควรเขียนประมาณ 5-8 หน้า)ส่วนแนวทางในการเขียนในข้อนี้เป็นการรายงานการจัดการเรียนการสอนช่วงย้อนหลัง 2  ปี การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน การประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน สถานประกอบการเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียน บริการสังคมด้านวิชาการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน มีข้อสังเกต ควรเน้นการเขียนรายงานเชิงปริมาณ เช่น ได้ร่วมกับโรงเรียน หรือ กลุ่มโรงเรียนในการจัดทำหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น จำนวน   5  ครั้ง     เป็นต้น หัวข้อที่สอง เป็นผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง และคุณภาพ       การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ การพัฒนางานวิชาการ และคุณภาพการปฏิบัติงาน ในข้อนี้จะมีคะแนนเต็ม  40   คะแนน (วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) และ  30 คะแนน  (วิทยฐานะเชี่ยวชาญ) จะต้องคำนวณหน้าในข้อนี้ไว้ประมาณ 4-6/20-30 หน้า(วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ควรเขียนประมาณ  4-6 หน้า /วิทยฐานะเชี่ยวชาญควรเขียนประมาณ 20-30 หน้า) แนวทางการเขียนควรเขียนแยกเป็นรายปี โดยเขียนเน้นด้านคุณภาพ  ยกตัวอย่างเช่น ปีที่ 1 ด้านที่หนึ่งเรื่องการจัดการเรียนรู้ ได้มีวิเคราะห์หลักสูตร/มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีสื่อและอุปกรณ์ที่น่าสนใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ตลอดจนแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน บันทึกผลหลังการสอน และมีการรายงานผลการเรียนต่อนักเรียนผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองเป็นประจำทุกปี  ด้านที่สองเรื่องการพัฒนางานทางวิชาการ แนวทางในการเขียนควรเขียนเกี่ยวกับการจัดหา การพัฒนา การประยุกต์ใช้สื่อ นวัตกรรม การใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือก และการใช้แหล่งเรียนรู้ ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ด้านที่สาม คือ คุณภาพการปฏิบัติงาน แนวทางการเขียนควรเขียนเกี่ยวกับผลงานที่เกิดจากการใช้ความรู้ในการสอนหรือการพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ได้รางวัล ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อ หรือผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมต่างๆ การพัฒนางานทางวิชาการที่ใช้ความคิดริเริ่มประยุกต์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ และผลงานที่แสดงถึงทักษะในการจัดการเรียนรู้หัวข้อที่สาม เป็น ผลที่เกิดกับผู้เรียน  มีคะแนนเต็ม  40   คะแนน (วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) และ  30 คะแนน  (วิทยฐานะเชี่ยวชาญ) จะต้องคำนวณหน้าในข้อนี้ไว้ประมาณ 1-2/6-8 หน้า(วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ควรเขียนประมาณ  1-2 หน้า /วิทยฐานะเชี่ยวชาญควรเขียนประมาณ  6-8 หน้า) แนวทางในการเขียนควรเขียนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามมาตรฐาน การแสวงหาความรู้ ความสนใจของนักเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการทำงาน  รักการทำงาน มีคุณธรรมจริยธรรม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม มีมนุษยสัมพันธ์ กล้าแสดงออก และปรับตัวได้หัวข้อที่สี่ เป็น ผลที่เกิดกับสถานศึกษาและชุมชน (เฉพาะวิทยฐานะเชี่ยวชาญเท่านั้น)มีคะแนนเต็ม  20  คะแนน จะต้องคำนวณหน้าไว้ประมาณ 2-4 หน้า แนวทางในการเขียน เกี่ยวกับ ผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือกับโรงเรียน คณะครูมีความรักสามัคคีกันดีเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของประชาชน ผู้ปกครอง  มีการริเริ่มสร้างสรรค์งานให้กับนักเรียน ทำให้ชุมชนมีงานทำ สร้างอาชีพและรายได้ให้กับนักเรียนและชุมชน  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ร่วมกันสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ชุมชนและผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเกี่ยวกับสถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้นสรุปแนวในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลังสองปีติดต่อกันสำหรับครูสายผู้สอน ควรเขียนเป็นปีๆไป เช่น ปีที่ 1 ทำอะไร ปีที่ 2 ทำอะไร ควรเน้นทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพที่จะแสดงให้เห็นผลงานที่แท้จริง รวมทั้งผลงานทางวิชาการที่มีความสอดคล้องกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานที่ทำมีคุณภาพ และประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากฏเกณฑ์อื่นๆ ของ ก.ค.ศ.ที่กำหนดไว้เช่นกัน              

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำผลงาน

คำสำคัญ (Tags)#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 108379, เขียน: 03 Jul 2007 @ 21:51 (), แก้ไข: 04 Jun 2012 @ 21:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)